2 VSPH 1423/2015-B-38
KSHK 42 INS 16498/2012 2 VSPH 1423/2015-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Lubomíra Mlejnka, bytem Kaněrova 1398, Kostelec nad Orlicí, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 16498/2012-B-25 ze dne 29. května 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 16498/2012-B-25 ze dne 29. května 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 16498/2012-B-25 ze dne 29.5.2015 zrušil schválené oddlužení Lubomíra Mlejnka (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs a stanovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 4.9.2012 (č.d. A-9) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Bc. Bohumila Ježka (dále jen správce) a usnesením ze dne 29.11.2012 (č.d. B-8) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným dne 31.10.2014 mu správce oznámil, že dlužník neplní podmínky splátkového kalendáře, neboť v důsledku neplacení dostatečně vysokých splátek nebylo od listopadu 2013 nezajištěným věřitelům zaplaceno nic. Splátky hrazené dlužníkem nestačí ani na úhradu výživného. Na jednání konaném dne 26.1.2015 předložil správce zprávu, podle níž sice dlužník hradil v posledních měsících 5.000,-Kč měsíčně, ale tyto prostředky byly použity na úhradu výživného, na němž dlužník ke dni jednání dlužil 7.335,-Kč. Dle správce by ke splnění oddlužení a úhradu výživného bylo nezbytné, aby dlužník hradil měsíční splátky ve výši 7.000,-Kč. Dlužník prohlásil, že je na poloviční úvazek v pracovním poměru a přivydělává si jako osoba samostatně výdělečně činná, a zavázal se hradit pro účely oddlužení minimálně 7.000,-Kč měsíčně. Dle zprávy správce ze dne 28.4.2015 mu dlužník nepředložil doklady o svých příjmech za 2. pololetí 2014 a nadále neplatí dostatečně vysoké splátky, když stále trvá stav, že od listopadu 2013 nebylo nezajištěným věřitelům na uspokojení jejich pohledávek nic zaplaceno. Splátky hrazené dlužníkem nestačí ani na úhradu výživného, na němž v té době dlužník dlužil 5.602,-Kč. Nároky správce uspokojeny byly. V průběhu oddlužení bylo na pohledávky nezajištěných věřitelů uhrazeno 67.079,87 Kč, což po 29 měsících představuje uspokojení v rozsahu 13,42% a vytváří předpoklad uspokojení v rozsahu

29,05%. Na základě těchto zjištění uzavřel soud na tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že rozhodne o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje. V odvolání soudu prvního stupně vytkl, že nezohlednil jeho momentální situaci. Tvrdil, že se sice po přechodnou dobu nacházel v tíživé životní situaci, kdy nebyl schopen plnit podmínky schváleného oddlužení, leč jednalo se o stav, který nezavinil, a především po překonání této krize až do vydání napadeného rozhodnutí začal poukazovat na účet správce dohodnutou částku 7.000,-Kč měsíčně a v současnosti je schopen plnit splátkový kalendář.

V písemném vyjádření k odvolání ze dne 15.7.2015 správce uvedl, že částku 7.000,-Kč hradí dlužník nepravidelně (tj. nikoli každý měsíc), a upřesnil, že po 31 měsících bylo na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů uhrazeno 68.732,73 Kč, tj. 13,79% jejich pohledávek, a v průběhu oddlužení by jim tak mohlo být uhrazeno 27,85% jejich pohledávek. Dluh na výživném činil aktuálně 7.424,-Kč.

Na jednání před odvolacím soudem konaném dne 4.9.2015 tvrdil dlužník, že dne 17.8.2015 uzavřel pracovní smlouvu se Základní školou v Kostelci nad Orlicí s polovičním pracovním úvazkem v rozsahu 20 hodin týdně, a do spisu založil její kopii. Platový výměr, z něhož by bylo lze zjistit, kolik bude činit jeho příjem, odvolacímu soudu nepředložil s vysvětlením, že mu dosud předán nebyl. Tvrdil rovněž, že na účtu u GE Money Bank, a.s., jenž je od prohlášení konkursu blokován, má uloženo 17.500,-Kč, leč nedisponuje žádným dokladem, jímž by pravdivost tohoto tvrzení doložil. Správce upřesnil, že od prohlášení konkursu vzrostl dluh na výživném na částku 13.424,-Kč a na účet podstaty přišla vratka záloh od RWE ve výši 11.562,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 16498/2012-B-8 ze dne 29.11.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem s tím, že je dlužník povinen hradit výživné na nezletilou dceru ve výši 3.000,-Kč měsíčně, zálohu na nároky správce ve výši 1.089,-Kč měsíčně a v průběhu oddlužení nejméně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů v celkové výši 477.684,-Kč, což představuje částku 143.305,-Kč, ze mzdy, již pobíral jako zaměstnanec Dětského domova, Základní školy, školní družiny a školní jídelny v Pelclově ulici v Kostelci nad Orlicí, a z příjmů, jichž bude dosahovat jako osoba samostatně výdělečně činná, a to zálohově nejméně ve výši 2.500,-Kč měsíčně. Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, od listopadu 2013 neposkytoval dlužník plnění v takové míře, aby těmto závazkům dostál (nejenže poskytnuté plnění nepostačovalo na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů, ale dlužníkovi vznikl i dluh na výživném), kromě toho nepředložil správci včas ani doklady o svých příjmech nezbytné k tomu, aby správce mimo jiné ověřil, jakých příjmů dosáhl jako osoba samostatně výdělečně činná. Dlužno dále poznamenat, že dlužník sice odvolacímu soudu doložil, že dne 17.8.2015 uzavřel se Základní školou v Komenského ulici 515 v Kostelci nad Orlicí pracovní smlouvu, leč jedná se jednak o pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31.12.2015, především však nedoložil, kolik by měla činit jeho mzda za výkon práce, a že je tedy schopen hradit ze svých příjmů (z jejich zabavitelné části) cca 7,5 tisíce Kč měsíčně nezbytných ke splnění podmínek oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 4. září 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová