2 VSPH 1422/2012-P3-22
MSPH 89 INS 6329/2010 2 VSPH 1422/2012-P3-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka NOMONIC, s.r.o., sídlem Ocelářská 1354/35, Praha 9, o odvolání UNIPACK, s.r.o., sídlem Velké Svatoňovice 375, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 6329/2010-P3-17 ze dne 25.září 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 6329/2010-P3-17 ze dne 25.září 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 89 INS 6329/2010-P3-17 ze dne 25.9.2012 v insolvenčním řízení týkajícím se NOMONIC, s.r.o. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky UNIPACK, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 198.197,80 Kč s tím, že právní mocí rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním ze dne 10.6.2010 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 198.197,80 Kč. Insolvenční správkyně JUDr. Daniela Urbanová (dále jen správkyně) vyzvala odvolatele podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona k opravě a doplnění přihlášky do 15 dnů od doručení výzvy tak, aby sdělil, jaký je právní důvod pohledávky a kdy došlo k jejímu vzniku, aby sdělil, na základě jaké smlouvy požaduje úrok z prodlení ve výši 0,05% denně, a aby jí takovou smlouvu předložil, aby doplnil tvrzení týkající se zápočtu případných vzájemných pohledávek a aby doplnil listinné důkazy prokazující vznik pohledávky v uplatněné výši. Výzva, jež obsahovala i poučení o následcích v případě, že nebude splněna, byla odvolateli doručena dne 7.12.2010 (v písemném vyhotovení rozhodnutí je nesprávně uvedeno 7.12.2012). Protože odvolatel ve stanovené lhůtě přihlášku způsobem vyžadovaným správkyní nedoplnil a její vady neodstranil a správkyně ji kvalifikovala jako nepřezkoumatelnou, rozhodl soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona o odmítnutí přihlášky.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že obdobným způsobem rozhodl insolvenční soud o odmítnutí jeho přihlášky již usnesením ze dne 17.2.2011, jež bylo zrušeno usnesením odvolacího soudu č.j. 3 VSPH 299/2011-P3-10 ze dne 13.9.2011 a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podle odvolatele se soud prvního stupně neřídil závazným právním názorem odvolacího soudu, neboť ani v napadeném rozhodnutí se nevypořádal s tím, zda byl důvod vyzývat ho k opravě a doplnění přihlášky a zda ho správkyně k opravě a doplnění přihlášky správně vedla. Odvolatel je přitom přesvědčen o tom, že k výzvě nebyl důvod, neboť přihláška byla podána řádně a včas, obsahovala veškerá potřebná tvrzení a byla doložena doklady, které umožňovaly její přezkum.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje ust. § 175 insolvenčního zákona. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (ust. § 174 odst. 4 insolvenčního zákona). Podle ust. § 177 insolvenčního zákona je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle ust. § 188 odst. 1 insolvenčního zákona přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Jak uvedl odvolací soud již v usnesení č.j. 3 VSPH 299/2011-P3-10 ze dne 13.9.2011, jímž zrušil usnesení insolvenčního soudu ze dne 17.2.2011, jímž byla prvně odmítnuta přihláška odvolatele do tohoto insolvenčního řízení, je ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu (míněno zejména ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Proto musí insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odmítá, kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady vykazovala přihláška či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Byť v daném případě-na rozdíl od odůvodnění předchozího rozhodnutí-alespoň popsal obsah výzvy správkyně k opravě a doplnění přihlášky, nijak nehodnotil, zda se skutečně jednalo o nedostatky, jež bránily přezkoumání přihlášené pohledávky, a zda proto byl postup podle ust. § 188 insolvenčního zákona namístě a zda skutečně jsou splněny podmínky ust. § 185 téhož zákona. Místo toho se omezil na vysvětlení, že důvod k vydání napadeného rozhodnutí spočíval v tom, že odvolatel ve stanovené lhůtě nedoplnil přihlášku způsobem vyžadovaným správkyní, vady přihlášky neodstranil a správkyně ji kvalifikovala jako nepřezkoumatelnou, aniž by sám jakkoliv kvalitu přihlášky, výzvu správkyně či její postup hodnotil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud napadené usnesení nepřezkoumatelným, podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 11.března 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová