2 VSPH 1422/2011-B-29
KSUL 46 INS 2320/2011 2 VSPH 1422/2011-B-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Martina Pokrupy, bytem Velká Hradební 2336/8A, Ústí nad Labem, adresa pro doručování: Masarykova 125/368, Ústí nad Labem, o odvolání dlužníka a insolvenčního správce GRM Insolvence, v.o.s., sídlem Vaníčkova 1070/29, Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-B-24 ze dne 7.listopadu 2011

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-B-24 ze dne 7.listopadu 2011 se v bodě II. výroku m ě n í tak, že se insolvenčnímu správci GRM Insolvence, v.o.s. přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 9.720,-Kč.

II. Odvolání proti bodu IV. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-B-24 ze dne 7.listopadu 2011 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-B-24 ze dne 7.11.2011 schválil oddlužení Martina Pokrupy (dále jen dlužník) splátkovým kalendářem (bod I. výroku), insolvenčnímu správci GRM Insolvence v.o.s. (dále jen správce) přiznal odměnu a hotové výdaje za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení splátkového kalendáře ve výši 2.160,-Kč a určil, že bude čerpána ze složené zálohy ve výši 3.000,-Kč a zbytek 840,-Kč bude uschován jako rezerva (body II. a III. výroku), dlužníkovi uložil, aby po dobu následujících pěti let od právní moci tohoto usnesení platil prostřednictvím správce vždy ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení za daný měsíc, ze snížené na paušální částku 8.000,-Kč, a to správci stálou platbu ve výši 1.080,-Kč; poté 2.500,-Kč jako výživné na nezletilého Martina Pokrupu k rukám matky nebo na účet, který sdělí správci, a zbylou částku svým nezajištěným věřitelům rozdělí v následujícím poměru: P1. Statutární město Ústí nad Labem 3.500,00 Kč 0,6999 % P2. EOS KSI Česká republika, s.r.o. 206.228,13 Kč 41,2417 % P3. Statutární město Ústí nad Labem 1.000,00 Kč 18,6,8392 % P4. SMART Capital, a.s. 34.199,00 Kč 6,8392 % P5. PROFI CREDIT Czech, a.s. 46.750,00 Kč 9,3491 % P6. Generali pojišťovna, a.s. 3.593,00 Kč 0,7185 % P7. Československá obchodní banka,a.s. 204.777,24 Kč 40,9516 % (bod IV. výroku), plátci příjmu dlužníka uložil, aby po doručení rozhodnutí prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka zákonné srážky ve výši 8.000,-Kč (bod V. výroku), pro dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uložil dlužníkovi další povinnosti (bod VI. výroku), správci uložil, aby prověřil vždy z příjmu od plátce a všech dalších příjmů dlužníka, zda plátce mzdy provádí zákonné srážky za určitý měsíc ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a pokud zjistí, že bylo dlužníku ponecháno na nezabavitelné částce méně, než dovoluje zákon, doplatí bezodkladně nezabavitelnou část příjmu dlužníku z dalších příjmů, a celou sraženou část vyplatí na splátky věřitelů dle bodu IV. výroku tohoto usnesení; aby vždy nejprve před dalším plněním usnesení o schválení oddlužení vyplácel od 31.12.2011 k rukám matky dlužníkových dětí částku soudem určeného výživného, nejvýše však souhrnně 2.500,-Kč, a pouze po dobu, kdy vyživovací povinnost trvá; pokud částka 2.500,-Kč (nebo její část) nebude použita na výživné (v důsledku snížení/zániku vyživovací povinnosti), vyplatí ji zpět dlužníku, pokud bude se zřetelem ke všem okolnostem možné předpokládat, že dlužník celkově splní minimálně 50 % závazků nezajištěným věřitelům; aby částky splátek určené věřitelům, kteří dosud neoznámili čísla svých bankovních účtů, a určené na pohledávky, které dosud nebyly účinně zjištěny či byly zjištěny podmíněně, uschoval a vyplatil až po jejich řádném zjištění či splnění podmínky; aby do 1 měsíce předložil kopii vyrozumění věřitelů o popření jejich nevykonatelných pohledávek, včetně dokladu o doručení; aby jakékoliv mimořádné příjmy ukládal na vytvoření rezervy na zapodstatové pohledávky, a aby ostatní platby vyplatil přednostně věřitelům (bod VII. výroku), věřitelům uložil, aby správci neprodleně sdělili čísla účtů nebo adresy, na které je možné splátky posílat (bod VIII. výroku), správci uložil, aby prováděl pravidelnou kontrolu plnění splátkového kalendáře a v případě, že zjistí lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění jeho povinností v insolvenčním řízení, aby to neprodleně sdělil soudu, s tím, že pravidelné zprávy o průběhu oddlužení bude podávat soudu a věřitelskému orgánu vždy k 15.lednu a k 15.červenci kalendářního roku (bod IX. výroku), a dlužníkovi uložil další povinnosti (bod X. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-A-12 ze dne 10.3.2011 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Vzhledem k tomu, že věřitelé nezvolili způsob oddlužení, rozhodl o něm za podmínek ust. § 402 odst. 4 insolvenčního zákona. Vyšel ze zjištění, že průměrný předpokládaný příjem dlužníka činí 22.000,-Kč, což by při vyživovací povinnosti k jednomu dítěti žijícímu ve společné domácnosti a vyživovací povinnosti k dalšímu dítěti stanovené soudem ve výši 2.500,-Kč při celkovém objemu pohledávek 500.047,55 Kč mohlo vést k uspokojení 83 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Soud vyhověl žádosti dlužníka na stanovení nižších než zákonných splátek, protože podle předběžných výpočtů lze usuzovat, že při platbě 8.000,-Kč by dlužník uspokojil své nezajištěné věřitele z více než 50 %, a jelikož má vyživovací povinnost k dítěti z předchozího manželství, kdy soudem stanovená výše výživného je dlužníkem uváděna ve výši 2.500,-Kč. Proto rozhodl, že zákonem určenou měsíční splátku sníží na pevnou částku 8.000,-Kč, která bude přednostně použita na úhradu soudem stanovené vyživovací povinnosti k dlužníkovým dětem.

Proti tomuto usnesení se společně včas odvolali dlužník a správce, a to proti bodům II. a IV. výroku. V odvolání uvedli, že odměna a náhrada hotových výdajů měla být poskytnuta od rozhodnutí o úpadku, a to počínaje březnem 2011, a do zahájení splátkového kalendáře měla být uhrazena správci částka 9.720,-Kč. Tvrdili dále, že v bodě VI. výroku jsou sice správně uvedeny výše jednotlivých pohledávek, ale přepočet na procenta uspokojení neodpovídá celkovému podílu přihlášených pohledávek, což je patrné na první pohled u věřitelů P3 i P4. Z tohoto důvodu napadli i tento bod výroku, protože pohledávky věřitelů nelze uspokojovat podle stanovené výše poměrů, neboť neodpovídají výši přihlášených pohledávek. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle ust. § 168 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ust. § 7 odst. 4 téže vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-A-12 ze dne 10.3.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSUL 46 INS 2320/2011-B-24 ze dne 7.11.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a zároveň mu bylo uloženo hradit insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů.

K otázce nároku správce na odměnu za činnosti vykonávané před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře se již soudní praxe ustálila na tom, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B ze dne 25.8.2010). Vzhledem k tomu, že úpadek dlužníka byl zjištěn ke dni 10.3.2011 a účinky schválení oddlužení nastaly dne 7.11.2011 má správce nárok na odměnu a na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce ve výši 9.720,-Kč (to je 9x 900,-Kč a DPH ve výši 1.620,-Kč).

Proto odvolací soud napadené usnesení v bodě II. výroku podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil a správci přiznal právo na úhradu odměny a hotových výdajů za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení splátkového kalendáře ve výši 9.720,-Kč.

Co se týče odvolání proti bodu IV. výroku, dospěl odvolací soud k závěru, že se proti němu dlužník ani správce nemohou odvolat. Vyšel přitom z ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož může odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 téhož zákona insolvenční soud nevyhověl; proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. Proto v této části odvolací soud odvolání podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Pro úplnost však považoval odvolací soud za nutné upozornit soud prvního stupně na to, že součet procentního vyjádření poměru, v němž budou uspokojeny pohledávky věřitelů, činí 118,48 %. Protože při vyhotovení usnesení došlo zřejmě k matematické chybě, je třeba, aby ji soud prvního stupně odstranil vydáním opravného usnesení. Současně bude třeba, aby vzal v úvahu, že odměnu a hotové výdaje správce za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení splátkového kalendáře ve výši 9.720,-Kč není možné v celém rozsahu uhradit ze složené zálohy, a aby rozhodl, v jakém rozsahu budou uhrazeny z příjmu dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. května 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva