2 VSPH 1421/2011-A-18
KSUL 46 INS 15900/2011 2 VSPH 1421/2011-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Anny Kremlíkové a Václava Kremlíka, bytem Krátká 294/2, Novosedlice, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15900/2011-A-13 ze dne 7.listopadu 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15900/2011-A-13 ze dne 7.listopadu 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění: Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníků a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že dne 6.9.2011 mu byly doručeny insolvenční návrhy dlužníků spojené s návrhy na povolení oddlužení. Soud spojil řízení ke společnému projednání do řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 46 INS 15900/2011. Vzhledem k tomu, že dlužníci podáním ze dne 1.11.2011 došlým soudu dne 3.11.2011 sdělili, že berou insolvenční návrhy zpět, soud řízení zastavil a o nákladech řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včas odvolání, v němž uvedli, že z jejich strany došlo zřejmě k pochybení, když vzali zpět insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení po poradě s pracovnicí Firmy Pomůžeme . Domnívali se totiž, že vzhledem k tomu, že Václav Kremlík nemůže najít trvalý pracovní poměr s odpovídajícím příjmem, protože mu je již 65 let, nebude možné s návrhy uspět. Nevědí přitom, jak mají svoji tíživou situaci dále řešit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se insolvenčními návrhy spojenými s návrhy na povolení oddlužení dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení povolením oddlužení splátkovým kalendářem. Podáním ze dne 1.11.2011 však sdělili, že insolvenční návrhy berou zpět, protože nejsou schopni do tří dnů od nabytí právní moci usnesení ze dne 19.10.2011 zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ani doplnit své příjmy tak, aby splnili zákonnou hranici úhrady 30% svých závazků. Nový insolvenční návrh podají řádně doplněný o požadované příjmy.

Podle ust. § 129 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé vzali své insolvenční návrhy zpět dříve, než bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, dali tak najevo, že na projednání věci nemají zájem a jsou srozuměni s tím, že ve věci nebude soudem rozhodováno. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 96 o.s.ř. zastavil insolvenční řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné poukázat na to, že pravomocné rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení nebrání podání nového insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20.dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová