2 VSPH 1420/2012-B-42
KSCB 25 INS 3878/2012 2 VSPH 1420/2012-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy J UDr. Jiřího Karety a soudců J UDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s., sídlem Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání věřitele MILROY S.A., sídlem Mossfon Building 2nd floor, East 54th Street, Panama, zast. advokátem JUDr. Markem Bánským, sídlem Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 3878/2012-B-19 ze dne 20.srpna 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu V Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 3878/2012-B-19 ze dne 20.srpna 2012, se m ě n í tak, že se popření pohledávek věřitelů IAFS S.A. a M SATURN, s.r.0. věřitelem MILROY S.A. neodmítají.

Odůvodněnh

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 3878/ 2012-B-19 ze dne 20.8.2012 odmítl vinsolvenčním řízení vedeném na majetek Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s., (dále jen dlužník) popření pohledávek IAFS 8.A., sídlem rue Goethe 1, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen věřitel a), a M SATURN, s.r.o., sídlem Soumarská 973, Praha 10 (dále jen věřitel b) akciovou společností MILROY, sídlem Mossfon Building 2nd floor, East 54th Street, Panama (dále jen odvolatel).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel podal dne 6.8.2012 včas a na předepsaném formuláři popření pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení věřiteli a) a b). Na přezkumném jednání konaném dne 15.8.2012 odmítl soud popření obou pohledávek vzhledem ktomu, že předepsaný formulář nebyl řádně vyplněn. V obou popřeních bylo totiž v položce 06, v níž je třeba označit popíranou pohledávku, uvedeno, že se jedná o přihlášku č. 86 a pohledávku č. 1, ačkoli popřeny byly pohledávky přihlášené dvěma věřiteli, a v žádném z popření nebyla uvedena výše popírané pohledávky. Přestože v obou případech odvolatel uvedl, kolik činí nepopřená výše pohledávky, dle soudu zlogiky věci vyplývá, že vpopření je třeba uvést i popíranou výši přihlášené pohledávky, přičemž výše přihlášené pohledávky by měla být též uvedena v položce 06. Údaj o nepopřené výši pohledávky je dle názoru insolvenčního soudu nepostačující. Z těchto důvodů podle ust. § 200 odst. 3 insolvenčního zákona popření pohledávek věřitelů a) a b) odvolatelem odmítl.Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a sám rozhodl o popření pohledávek věřitelů a) a b), popřípadě aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně kdalšímu řízení. Vodvolání připustil, že vobou popřeních je jako popíraná označena přihláška č. 86, nicméně vzhledem ktomu, že vpopření je označen věřitel, jehož pohledávka je popírána, je podle něj nepochybné, která pohledávka je popírána. Vpřípadě věřitele b) je tedy správně označeno, že se jedná o pohledávku přihlášenou přihláškou č. 86, zatímco v případě věřitele a) je číslo přihlášky uvedeno nesprávně, neboť se jedná o přihlášku č. 104. Protože však věřitelé a) i b) přihlásili do insolvenčního řízení pouze jedinou pohledávku, není možné, aby došlo k jakékoliv záměně. Pokud jde o výši popírané pohledávky, odvolatel uvedl, že se při vyplnění formuláře řídil pokyny zveřejněnými na portálu www.justice.cz. Zformuláře i pokynů je podle něj zřejmé, že vpřípadě popření pohledávky co do výše, je třeba vyplnit jen údaj o skutečné (nepopřené) výši pohledávky, což učinil.Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 200 insolvenčního zákona je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu amusí zněj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup (odst. 1). Kpopření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. Kpopření pohledávky učiněnému ve formě, která vdobě konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud kzávěru, že kpopření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, v době od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5).

Podle ust. § 79 odst. 1 občanského soudního řádu musí žaloba kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popř. jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se žalobce domáhá.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel včas uplatnil popření pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka věřiteli a) a b), když popření došla insolvenčnímu soudu dne 6.8.2012 a přezkumné jednání se konalo dne 15.8.2012. Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud toho názoru, že k odmítnutí popření nebyl žádný důvod, neboť včas uplatněná popření byla podána předepsaném formuláři a obsahovala všechny zákonem vyžadované náležitosti: vpopřeních byl označen insolvenční soud, uvedena spisová značka, pod níž je řízení vedeno, popírající i přihlášený věřitel byli řádně označeni obchodní firmou a adresou sídla, v případě věřitele b) i identifikačním číslem, a byla podepsána zástupcem odvolatele, přičemž knim byla připojena plná moc k jeho zastupování vřízení. Přestože vpřípadě pohledávky věřitele a) uvedl odvolatel nesprávně pořadové číslo, pod nímž je přihláška insolvenčním soudem evidována, není pochyb o tom, kterou pohledávku věřitele a) odvolatel popřel, neboť věřitel a)-stejně jako věřitel b)-přihlásil do insolvenčního řízení pouze jednu pohledávku. Odvolatel řádně vyplnil i položky 07-10 formulářů popření, v nichž vyznačil, že je popírá co do pravosti a výše, nikoli co do pořadí, vymezil důvody popření a uvedl skutečnou, tj. nepopřenou výši pohledávek (981.820,-Kč vpřípadě pohledávky přihlášené věřitelem a) a 18.180,-Kč vpřípadě pohledávky přihlášené věřitelem b). Vtéto souvislosti považoval odvolací soud za nutné připomenout, že do předepsaného formuláře popření je popírající věřitel-jak vyžaduje i poslední věta ust. § 194 insolvenčního zákona-povinen uvést nikoli přihlášenou výši popírané pohledávky či popíranou výši této pohledávky, ale musí uvést, jaká je ve skutečnosti výše této pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 157 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se popření odvolatele neodmítají.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 25.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, V.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová