2 VSPH 1411/2016-B-57
KSHK 42 INS 9306/2011 2 VSPH 1411/2016-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Štefana Heráka, bytem nám. F.L.Věka 11, Dobruška, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 9306/2011-B-46 ze dne 3. června 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 9306/2011-B-46 ze dne 3. června 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 9306/2011-B-46 ze dne 3.6.2016 zrušil schválené oddlužení Štefana Heráka (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.9.2011 (č.d. B-9) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Vzhledem k neplnění podmínek schváleného oddlužení nařídil soud na den 16.5.2016 jednání, na němž zrekapituloval, že splátkový kalendář schválil v září 2011 s tím, že bude plněn ze mzdy dlužníka a podle smlouvy o důchodu bude poskytováno plnění ve výši 3.000,-Kč měsíčně. Protože ze zpráv insolvenční správkyně Mgr. Ladislavy Kolínové (dál jen správkyně) vyplynulo, že je plnění nedostatečné, upozornil soud dlužníka usnesením ze dne 11.2.2013 na tuto skutečnost a na jednání konaném dne 22.4.2013 dlužník prohlásil, že nejpozději dne 1.7.2013 nastoupí do nového zaměstnání, leč poskytovatelka důchodu, jež s ním žije ve společné domácnosti, není schopna závazky ze smlouvy plnit. Dne 4.5.2013 předložil dlužník soudu novou pracovní smlouvu. Z podnětu správkyně upozornil soud dne 5.12.2013 dlužníka opětovně na to, že plnění splátkového kalendáře není dostatečné. Na jednání konaném dne 1.6.2015, na němž bylo konstatováno, že ve 44 splátkách bylo uhrazeno pouze 7,23 % pohledávek nezajištěných věřitelů, se dlužník zavázal, že plnění ze smlouvy o důchodu a ze mzdy bude činit nejméně 3.000,-Kč. Podáním ze dne 5.4.2016 upozornila správkyně soud, že dlužníkovi vznikl nový závazek ve výši 11.562,-Kč v souvislosti se spácháním isir.justi ce.cz přečinu krádeže, a na jednání konaném dne 16.5.2016 ho informovala o tom, že nový závazek dlužník neuhradil a 54 splátkami uhradil pouze 15,8 % pohledávek nezajištěných věřitelů

Z těchto zjištění soud dovodil, že dlužník neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, podstatnou část splátkového kalendáře zřejmě nebude možné splnit a navíc mu v důsledku zaviněného jednání vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a podle ust. § 418 odst. 1 písm. a), b) a c) insolvenčního zákona proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to v rozsahu bodů I. a II. výroku, se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje, a bude mu tak umožněno pokračovat v oddlužení. V odvolání uvedl, že na nově vzniklý dluh zašle téhož dne peníze, které si ušetřil, a slibuje, že nedoplatky uhradí tak, aby dosáhl cíle oddlužení. Na jednání před odvolacím soudem předložil dlužník výpis z účtu svého zaměstnavatele společnosti s ručením omezeným Jiří Hovorka ze dne 4.7.2016, z něhož plyne, že jeho zaměstnavatel uhradil poškozenému Raben Logistics Czech, s.r.o. částku 9.471,-Kč. Současně tvrdil, že na účet podstaty zasílal od vydání napadeného rozhodnutí po 3.000,-Kč měsíčně.

Zástupce správkyně na jednání před odvolacím soudem potvrdil, že po vydání napadeného rozhodnutí hradil dlužník na účet majetkové podstaty po 3.000,-Kč měsíčně a upřesnil, že po odpočtu zálohy na nároky správkyně byla zbylá částka použita na úhradu zákonného výživného a na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebylo možné použít nic. Na plnění splátkového kalendáře uhradil dlužník celkem 40.177,02 Kč, což dostačuje na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 18,24 %.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud z těchto zjištění dovodil, že po schválení oddlužení neplnil dlužník podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, a vzhledem k tomu, že nedoložil, že je v 10 dnech zbývajících do ukončení oddlužení uplynutím 5 let schopen uhradit částku umožňující plnou úhradu výživného ve výši 3.000,-Kč měsíčně, dlužného výživného, zálohy na úhradu odměny a hotových výdajů správkyně a alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (což představuje 66.091,-Kč a k již uhrazeným 40.177,-Kč použitelným na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů by bylo třeba doplatit alespoň 25.914,-Kč), je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Navíc dosud neuhradil-ačkoliv v odvolání tvrdil, že tak učiní téhož dne, tj. 27.6.2016, kdy odvolání sepsal-částku 11.562,-Kč co škodu, již způsobil poškozenému Raben Logistics Czech, s.r.o., jak mu bylo uloženo rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 5T 26/2015-80 ze dne 7.5.2015.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně v bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková