2 VSPH 1410/2012-A-17
KSCB 27 INS 17735/2012 2 VSPH 1410/2012-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Taťjany Safronové, bytem Lučkovice 2, pošta Mirotice, zahájené na návrh a) dlužnice a b) PILLARS ASSOCIATES LIMITED, sídlem 59 Bancroft Court, Allen Edwards Drive, Londýn SW8 2BL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 6652162, zast. advokátem Mgr. Richardem Merkunem, sídlem Václavská 12, Praha 2, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 17735/2012-A-9 ze dne 6.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 17735/2012-A-9 ze dne 6.září 2012 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu podaný Taťjanou Safronovou (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnice nepřipojila k insolvenčnímu návrhu bezvadné seznamy majetku a závazků, proto ji usnesením ze dne 13.8.2012 vyzval, aby je do 10 dnů od doručení usnesení doplnila; současně ji poučil o tom, jak má doplnění provést a jaký bude následek nesplnění výzvy. Doplněným podáním doručeným soudu dne 27.8.2012 sice dlužnice předložila řádný seznam majetku, nicméně v seznamu závazků řádně neoznačila některé své věřitele, konkrétně u věřitele č. 2 Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky neuvedla sídlo a identifikační číslo a věřitele č. 8 PILLARS ASSOCIATES LIMITED identifikovala toliko identifikačním číslem 6652162, pod nímž se však v obchodním rejstříku nenachází žádný záznam. Neuvedení sídla u tohoto věřitele, jež je zjevně zahraniční právnickou osobu, podle soudu znemožňuje, aby mu dle ust. § 430 insolvenčního zákona (dále jen IZ) byla (mohla být) doručena usnesení o zahájení insolvenčního řízení a vydání rozhodnutí o úpadku. Soud prvního stupně proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění napadeného usnesení spatřovala přepjatý formalizmus, neboť údaje o chybějícím identifikačním čísle a sídle Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, jež je veřejně známým subjektem, musely být známy i insolvenčnímu soudu. Pokud šlo o PILLARS ASSOCIATES LIMITED, upozornila na to, že k insolvenčnímu návrhu připojila usnesení Mgr. Jana Jindry soudního exekutora Exekutorského úřadu v Semilech sp.zn. 118 EX 643/11-25 ze dne 2.5.2012, v němž jsou uvedeny všechny identifikační údaje oprávněného PILLARS ASSOCIATES LIMITED.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

V daném případě odvolací soud ověřil, že dlužnice poté, co byla insolvenčním soudem řádně vyzvána k doplnění zákonem předepsaných náležitostí příloh insolvenčního návrhu, v doplněném seznamu závazků (č.l. A-8) vskutku neoznačila sídlo a identifikační číslo Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky ani sídlo PILLARS ASSOCIATES LIMITED, resp. identifikační číslo, z něhož by lustrací v českém obchodním rejstříku bylo možno toto sídlo zjistit. Odvolací soud je s to akceptovat odvolací argumentaci potud, že v posuzovaném případě (s přihlédnutím k níže uvedeným skutečnostem) není důvod odmítnout insolvenční návrh jen proto, že dlužnice v seznamu závazků neoznačila (opomněla označit) údaj o sídle a identifikačním čísle Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, u níž jako u veřejně známé instituce lze tyto údaje snadno zjistit. Současně je však třeba dát soudu prvního stupně zapravdu v tom, že absence údaje o sídle PILLARS ASSOCIATES LIMITED, jež by se mohlo nacházet v některém z členských států Evropské unie, by insolvenčnímu soudu znemožnilo vyrozumět věřitele o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, jak ukládá ust. § 430 odst. 1 IZ.

Nicméně pro rozhodnutí o odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že po vydání napadeného usnesení podal dne 22.10.2012 insolvenční návrh (č.l. A-13) navrhovatel b), jímž je právě PILLARS ASSOCIATES LIMITED, jež se týmž okamžikem stal účastníkem řízení se všemi procesními právy a povinnostmi náležejícími insolvenčnímu navrhovateli. V jeho insolvenčním návrhu, který se podle ust. § 107 odst. 1 věty první IZ považuje za přistoupení k řízení, je obsažen nejen chybějící údaj o jeho sídle, jak je uvedeno v záhlaví tohoto usnesení, nýbrž i chybějící údaje o sídle a identifikačním čísle Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou dány, postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 25. ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva