2 VSPH 1409/2013-A-13
KSUL 77 INS 19032/2013 2 VSPH 1409/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Romana Zahradníka, bytem U Benaru 13, Česká Kamenice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 19032/2013-A-7 ze dne 13. srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 19032/2013-A-7 ze dne 13. srpna 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením odmítl odvolání Romana Zahradníka (dále jen dlužník) proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 77 INS 19032/2013-A-5 ze dne 19.7.2013.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 77 INS 19032/2013-A-5 ze dne 19.7.2013 uložil dlužníkovi, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč; usnesení mu bylo doručeno zvláštním způsobem dne 23.7.2013, přičemž dlužník proti němu podal odvolání, jež doručil osobně na podatelnu insolvenčního soudu dne 9.8.2013. Z uvedeného soud dovodil, že lhůta k podání odvolání počala běžet dne 24.7.2013 a uplynula dne 7.8.2013, a uzavřel na tom, že pokud dlužník podal odvolání u soudu až dne 9.8.2013, podal je opožděně. Postupoval proto podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 208 odst. 1 občanského soudního řádu a opožděně podané odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podal dlužník dne 21.8.2013 včasné odvolání, jež doplnil dne 28.8.2013, a požadoval, aby mu bylo umožněno zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve dvou splátkách. Argumentoval tím, že se nemohl dostavit z důvodu mobility a pracovní vytíženosti , přičemž zálohu nemůže zaplatit najednou, neboť je ve špatné finanční situaci, kvůli které podal návrh na oddlužení, má čtyři děti a velké výdaje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání; v případě, že rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze je podat do tří měsíců od doručení.

Podle ust. § 83 insolvenčního zákona není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesení ze dne 19.7.2013, jímž insolvenční soud rozhodl o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, bylo v souladu s ust. § 50 odst. 1 občanského soudního řádu doručeno dlužníkovi dne 23.7.2013 vhozením do jeho domovní schránky, přičemž obsahovalo správné poučení o odvolání. Dlužník je napadl nedatovaným odvoláním adresovaným Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jež podal osobně do podatelny soudu dne 9.8.2013. Vzhledem k tomu, že patnáctidenní lhůta k podání odvolání počala běžet ve středu 24.7.2013 a skončila ve středu 7.8.2013, dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že dlužník podal odvolání opožděně, a soud prvního stupně proto nepochybil, když je podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu bez dalšího odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným, a podle ust. § 219 občanského soudního řádu proto napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a ,v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková