2 VSPH 1401/2012-A-27
KSPA 56 INS 7833/2012 2 VSPH 1401/2012-A-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Blanky Molnárové, bytem Náměstí Svobody 2/2, Teplice a místem podnikání Olšová 365, Pardubice, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 7833/2012-A-22 ze dne 18. července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 7833/2012-A-22 ze dne 18. července 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 7833/2012-A-22 ze dne 18.7.2012 uložil Blance Molnárové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 30.3.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit finanční prostředky tak, aby byla umožněna činnost insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, zejména při zjišťování rozsahu majetku podstaty, případně při jeho zpeněžování. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh zjistil, že dlužnice vlastní dva automobily a pobírá alimenty a rodičovský příspěvek, jež pokrývají základní potřeby její a jejího syna, a její závazky přesahují 4 miliony Kč, vlastní činností pak zjistil, že nevlastní nemovitý majetek, v registru vozidel není vedena a nedisponuje finančními prostředky u bank. Její úpadek bude dle soudu řešit především konkursem. Výši zálohy určil s přihlédnutím k dosud zjištěným majetkovým poměrům dlužnice, z nichž není zřejmé, zda, popřípadě jaký bude reálný výnos zpeněžení majetkové podstaty a zda tento výnos postačí k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se jí uloží zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 12.500,-Kč. V odvolání uvedla, že se stěhuje do nového bytu a potřebuje peníze na kauci, protože ji čeká nástup do zaměstnání, předpokládá, že bude mít dostatek prostředků na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek s tím, že vůči 33 věřitelům má splatné závazky v celkové výši přesahující 4 miliony Kč, vlastní 2 osobní automobily a její měsíční příjem tvoří pouze výživné na syna a rodičovský příspěvek v celkové výši 7.300,-Kč. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude zřejmě řešen konkursem, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva