2 VSPH 1400/2012-A-36
KSPA 56 INS 23961/2011 2 VSPH 1400/2012-A-36

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Daniela Matěchy, bytem Na Strejčku 160, Spojil, zast. advokátem JUDr. Davidem Hladíkem, sídlem 17. listopadu 623, Pardubice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-29 ze dne 11.září 2012 ve znění usnesení č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-32 ze dne 27.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-29 ze dne 11.září 2012 ve znění usnesení č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-32 ze dne 27.září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-29 ze dne 11.9.2012 ve znění usnesení č.j. KSPA 56 INS 23961/2011-A-32 ze dne 27.9.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Daniela Matěchy (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 20.12.2011 obdržel insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 28.2.2012 dlužníkovi uložil, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze, jež mu bylo doručeno dne 3.5.2012. Podáním ze dne 7.8.2012 požádal dlužník soud o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy do 31.8.2012, ani do 11.9.2012 však zálohu neuhradil. Soud proto podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že insolvenční návrh podal dne 20.12.2011, a přestože měl soud podle ust. § 134 insolvenčního zákona rozhodnout o jeho úpadku do 4.1.2012, místo toho mu usnesením ze dne 28.2.2012 uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dále namítal, že o jeho žádosti o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy do 31.8.2012 rozhodl soud zpětně usnesením ze dne 10.9.2012, jež bylo doručeno jeho zástupci spolu s napadeným usnesením, takže se dlužník o prodloužení lhůty nemohl dozvědět. Kromě toho dlužník upozornil na to, že soud doručoval napadené rozhodnutí prostřednictvím držitele poštovní licence, přestože zástupcem dlužníka je advokát, jenž má-a od 1.7.2012 byl povinen mít-zřízenu datovou schránku. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 28.2.2012, které bylo v odvolacím řízení potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10.4.2012, jež nabylo právní moci dne 13.4.2012, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do 15 dnů od právní moci usnesení. I když o prodloužení lhůty k úhradě zálohy do 31.8.2012 rozhodl insolvenční soud opožděně až dne 10.9.2012 a rozhodnutí doručil zástupci dlužníka dne 13.9.2012 nesprávně prostřednictvím pošty, nic to nemění na tom, že dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, neuhradil zálohu ani ve lhůtě stanovené pravomocným usnesením insolvenčního soudu ze dne 28.2.2012, ani ve lhůtě, již mu soud dodatečně stanovil na základě jeho žádosti. Na tom nic nemění ani nesprávnost ve způsobu doručení usnesení, jímž byla lhůta prodloužena, a napadeného usnesení. Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že zálohu neuhradil dlužník ani dodatečně po vydání napadeného usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová