2 VSPH 1399/2013-A-16
KSPH 60 INS 19903/2013 2 VSPH 1399/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Blanky Koubkové, bytem Pražská 560, Kostelec nad Černými Lesy, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-10 ze dne 8. srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-10 ze dne

8. srpna 2013 se mění tak, že se dlužnici Blance Koubkové ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-10 ze dne 8.8.2013 uložil Blance Koubkové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 17.7.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit prostředky na náklady insolvenčního řízení. Vzhledem k současnému příjmu dlužnice a skladbě jejího majetku soud dovodil, že není jisté, zda bude splňovat zákonem stanovené předpoklady podmiňující povolení oddlužení. Vytkl jí, že ani přes jeho výzvu dosud nepředložila znalecký posudek, jímž by byla stanovena obvyklá cena jejích nemovitostí, a nabídla mu toliko další listinné důkazy včetně usnesení exekutora JUDr. Martina Růžičky ze dne 28.5.2013, který stanovil jejich cenu ve výši 1.119.000,-Kč dle dlužnicí nepředloženého znaleckého posudku. Jelikož dlužnice nepředložila znalecký posudek k nemovitostem, jenž je nezbytným předpokladem pro to, aby soud mohl rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužnice oddlužením, uložil jí zaplatit zálohu ve výši postačující minimální výši odměny insolvenčního správce pro případ řešení jejího úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud změnil tak, že se jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. Poukazovala na to, že se jí nepodařilo včas zajistit odhad nemovitostí, neboť se-jak prokázala porodopisem vystaveným dne 15.8.2013 Oblastní nemocnicí Kolín, a.s.-tou dobou nacházela v porodnici. Dále namítala, že záloha je neúměrně vysoká a na její zaplacení nemá prostředky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči šestnácti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 2.352.995,-Kč, z nichž 855.186,-Kč představují závazky nezajištěné, vlastní drobné movité věci v zanedbatelné hodnotě a nemovitosti-rodinný dům se zahradou zapsané v LV č. 81 pro katastrální území Loučky nad Odrou, zatížené zástavním právem, má dvě vyživovací povinnosti v měsíční výši 1.000,-Kč a její měsíční příjem tvoří nemocenské dávky ve výši 7.650,-Kč a příjem z darovací smlouvy po dobu 60 měsíců od schválení oddlužení ve výši 5.500,-Kč. Dlužno přitom poznamenat, že dne 20.9.2013 předložila dlužnice insolvenčnímu soudu znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí zpracovaný dne 16.9.2013 znalcem Martinem Vehovským.

Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude zřejmě řešen oddlužením, přičemž dlužnice nedisponuje žádnými likvidními prostředky, jež by insolvenční správce mohl použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k tomu, že však způsob řešení úpadku přicházející v daném případě v úvahu nebude s přihlédnutím k souhrnné výši závazků dlužnice a rozsahu jejího majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová