2 VSPH 1397/2015-P6-7
KSCB 25 INS 19719/2013 2 VSPH 1397/2015-P6-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Romana Viktory, bytem Krakovská 2806/3, Tábor, o odvolání CP Inkaso, s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, zast. advokátkou Mgr. Lucií Tonikovou, sídlem Haštalská 27, Praha 1, adresa pro doručování: Hráského 2231/25, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 19719/2013-P6-2 ze dne 2. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 19719/2013-P6-2 ze dne 2. března 2015 se m ě n í jen tak, že účast CP Inkaso, s.r.o. v insolvenčním řízení odmítnutím přihlášky podané dne 3. prosince 2014 n e s k o n č i l a .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 19719/2013- P6-2 ze dne 2.3.2015 odmítl přihlášku pohledávky CP Inkaso, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 140.667,69 Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Romana Viktory (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 15.7.2013 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení a že usnesením ze dne 14.10.2013 spojil toto řízení vedené pod sp. zn. KSCB 25 INS 19719/2013 ke společnému projednání s insolvenčním řízením vedeným pod sp. zn. KSCB 25 INS 19717/2013 zahájeným na návrh manželky dlužníka Petry Viktorové (dále též jen manželka dlužníka či dlužnice) s tím, že řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. KSCB 25 INS 19717/2013. Usnesením č.j. KSCB INS 19717/2013-A-12 ze dne 16.12.2013 rozhodl soud o úpadku dlužníka a jeho manželky, povolil jeho řešení oddlužením a věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později nelze přihlížet a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Usnesení zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 16.12.2013 v 6 hod. 56 min. Lhůta k přihlášení pohledávek začala běžet následujícího dne a její konec připadl na den 15.1.2014. Protože odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení isir.justi ce.cz prostřednictvím datových schránek opožděně až dne 3.12.2014, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že rozhodne o tom, že se přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání namítal, že přihlášku podal včas. Poukazoval přitom na to, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSCB 25 INS 19717/2013-A-12 ze dne 16.12.2013 rozhodl o úpadku dlužníka a jeho manželky a vyzval věřitele k přihlášení pohledávek; protože usnesení zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 16.12.2013, skončila lhůta k přihlášení pohledávek dne 15.1.2014. Dle jeho názoru soud prvního stupně přehlédl, že mu přihlášku pohledávky zaslal odvolatel do datové schránky nikoli dne 3.12.2014, ale již dne 8.1.2014 ve 13 hod. 52 min. 51 vt., jak o tom svědčí potvrzení o odeslání datové zprávy, jež k odvolání připojil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný

Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 14.10.2013, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku jak ve spise vedeném pod sp. zn. KSCB 25 INS 19717/2013 pod č.d. A-10, tak ve spise vedeném pod sp. zn. KSCB 25 INS 19719/2013 pod č.d. A-9, rozhodl soud prvního stupně o tom, že ke společnému řízení spojuje insolvenční řízení ve věci dlužníka a insolvenční řízení ve věci jeho manželky s tím, že nadále bude vedeno pod sp. zn. KSCB 25 INS 19717/2013. Usnesením č.j. KSCB 25 INS 19717/2013-A-12 ze dne 16.12.2013, jež téhož dne zveřejnil v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a dlužnice, povolil jeho řešení oddlužení a vyzval věřitele, již tak dosud neučinili, aby do 30 dnů přihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu se shora citovanými ustanoveními insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl-jak ve shodě uvedl soud prvního stupně i odvolatel-na středu 15.1.2014. Na tom nic nemění skutečnost, že až dne 20.11.2014 zveřejnil soud prvního stupně usnesení ze dne 16.12.2013 v připojeném spise vedeném pod sp. zn. KSCB 25 INS 19719/2013.

Dále odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil dne 8.1.2014 do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSCB 25 INS 19717/2013 vůči dlužníkovi a dlužnici pohledávky v celkové výši 129.104,42 Kč sestávající z pohledávky č. 1 ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.6.2009 ve výši 81.353,16 Kč na jistině a ve výši 34.175,42 Kč na příslušenství a pohledávky č. 2 ve výši 13.576,-Kč na nákladech řízení přiznaných rozsudkem Okresního soudu v Táboře sp. zn. 9 C 77/2013. Dne 3.12.2014 pak přihlásil, a to toliko vůči dlužníkovi, pohledávky v celkové výši 140.557,69 Kč sestávající z pohledávky č. 1 ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.6.2009 ve výši 81.353,16 Kč na jistině a ve výši 45.628,53 Kč na příslušenství a pohledávky č. 2 ve výši 13.576,-Kč na nákladech řízení přiznaných rozsudkem Okresního soudu v Táboře sp. zn. 9 C 77/2013. Z uvedeného plyne, že prvou z přihlášek uplatnil své pohledávky vůči dlužníkovi a dlužnici v insolvenčním řízení včas (ostatně přihlášené pohledávky byly přezkoumány a zjištěny na přezkumném jednání konaném dne 22.1.2014 a byly zahrnuty do splátkového kalendáře schváleného usnesením č.j. KSCB 25 INS 19717/2013-B-8 ze dne 21.3.2014, jímž soud schválil řešení úpadku dlužníka a dlužnice oddlužením plněním splátkového kalendáře), zatímco druhou, jíž uplatnil shodné pohledávky (lišily se pouze co do výše příslušenství pohledávky č. 1), podal po uplynutí lhůty k podání přihlášek.

V daném případě tedy soud prvního stupně nepochybil, když přihlášku odvolatele podanou dne 3.12.2014 podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl, leč pochybil v tom, že rozhodl o ukončení jeho účasti v řízení, neboť v případě pohledávek uplatněných přihláškou podanou dne 8.1.2014 jeho účast v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka trvá.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele zčásti důvodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst.

1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil jen potud, že rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení odmítnutím přihlášky podané dne 3.12.2014 neskončila.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 8. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková