2 VSPH 1394/2014-A-61
MSPH 78 INS 27420/2013 2 VSPH 1394/2014-A-61

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka ATOLL DEVELOPMENT, a.s., sídlem Ovčí Hájek 2171, Praha 5, zahájené na návrh a) TML Investment, s.r.o., sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, b) MAG Investment, s.r.o., sídlem V Celnici 10, Praha 1, obou zast. advokátem JUDr. Stanislavem Dvořákem, sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, c) Ing. Antonína Vávry, bytem Thunská 1654/17a, Děčín, zast. advokátem JUDr. Zdeňkem Tomíčkem, sídlem Říční 10, Praha 1, a d) ISA UK Ltd, sídlem 3-4 Great Marlborough street, London W1F 7HH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. advokátem Mgr. Lukášem Trojanem, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 27420/2013-A-38 ze dne 19. června 2014 ve znění opravného usnesení téhož soudu č.j. MSPH 78 INS 27420/2013-A-39 ze dne 26. června 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 27420/2013-A-38 ze dne 19.6.2014 ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 78 INS 27420/2013-A-39 ze dne 26.6.2014 zjistil úpadek ATOLL DEVELOPMENT, a.s. (dále jen dlužník) a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petera Režnického (body I. a II. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 19.6.2014 v 15.00 hodin (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body IV. a V. výroku), na den 23.9.2014 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body VI. a VII. výroku), v bodech VIII., IX. a XI. uložil dlužníkovi a správci povinnosti v souvislosti s rozhodnutím o úpadku, konstatoval, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod X. výroku), každému z navrhovatelů uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod XII. výroku) a v bodech XIII.-XVI. uložil dlužníkovi povinnost uhradit navrhovatelům a)-d) náklady řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal dlužník včasné odvolání, a to do všech jeho výroků. Protože však podáním doručeným odvolacímu soudu dne 24.4.2015 vzal své odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. dubna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná