2 VSPH 1390/2013-B-70
KSHK 40 INS 2447/2010 2 VSPH 1390/2013-B-70

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Pavlíny Kárové, bytem Marka Bydžovského 1150, Nový Bydžov, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Jana Malého, sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 2447/2010-B-58 ze dne 15.července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 2447/2010-B-58 ze dne 15.července 2013 se mění tak, že se insolvenčnímu správci uděluje souhlas k výplatě nákladů řízení ve výši 11.520,-Kč advokátovi JUDr. Milanu Jelínkovi, sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením zamítl návrh insolvenčního správce JUDr. Jana Malého (dále jen správce) na vyplacení nákladů právního zastoupení jeho zástupci advokátovi JUDr. Milanu Jelínkovi (dále jen advokát).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním doručeným dne 23.5.2013 ho správce s ohledem na skutečnost, že vykonává funkci věřitelského orgánu, požádal o udělení souhlasu s vyplacením nákladů právního zastoupení advokátovi, který ho zastupoval v incidenčním řízení vedeném pod sp.zn. 40 ICm 1032/2010, které bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby, a správci jako žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 11.520,-Kč. Podle soudu nelze na uvedený případ použít ust. § 39 insolvenčního zákona, protože nedošlo předem ke schválení nákladů a běžící insolvenční řízení není náročné. Částka přiznaná správci patří do majetkové podstaty a použije se pro zaplacení pohledávek za majetkovou podstatou, popřípadě k platbám pohledávek postavených naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Proto soud žádost správce zamítl.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu udělí souhlas k výplatě nákladů řízení ve výši 11.520,-Kč advokátovi. Argumentoval zejména tím, že v průběhu insolvenčního řízení popřel co do výše nevykonatelnou pohledávku věřitele COFIDIS, s.r.o. (dále jen věřitel). Na žádost správce vyslovil insolvenční soud usnesením č.j. KSHK 40 INS 2447/2010-

B-16 ze dne 25.11.2010 souhlas s tím, aby ho advokát zastupoval v řízení o žalobě podané věřitelem. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 40 ICm 1032/2010-51 ze dne 29.6.2012 bylo řízení o určení výše popřené pohledávky zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby a správci jako žalovanému bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 11.520,-Kč. Správce v žádném případě nezatěžuje majetkovou podstatu dlužnice, neboť příjem do majetkové podstaty spočívající v náhradě nákladů právního zastoupení byl umožněn počínáním advokáta, který ho zastupoval v incidenčním sporu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 2447/2010-A-14 ze dne 11.6.2010 byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Na přezkumném jednání konaném dne 9.8.2010 popřel správce co do výše pohledávku věřitele. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně vykonával funkci věřitelského výboru, vyslovil usnesením č.j. KSHK 40 INS 2447/2010-B-16 ze dne 25.11.2010 na žádost správce souhlas s jeho právním zastoupením ve sporu o určení výše popřené pohledávky advokátem. Usnesením téhož soudu č.j. 40 ICm 1032/2010-51 ze dne 29.6.2012 bylo incidenční řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby a správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 11.520,-Kč. Podáním doručeným soudu dne 23.5.2013 požádal správce soud o udělení souhlasu s vyplacením náhrady nákladů právního zastoupení advokátovi.

Ust. § 39 odst. 3 insolvenčního zákona určuje, že náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem. Toto ustanovení dává správci možnost, aby činnosti, které-vzhledem ke své povaze a k obsahu povinností správce vyplývajících z insolvenčního zákona-je jinak povinen konat osobně a za jejichž provedení je honorován odměnou, zadal k provedení na účet podstaty třetí osobě. To ovšem jedině za předpokladu, že s takovým postupem, který podstatu zatíží náklady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil předem souhlas věřitelský výbor.

V daném případě je z obsahu spisu zřejmé, že správce poté, co obdržel od soudu prvního stupně, který vykonával podle ust. § 66 insolvenčního zákona působnost věřitelského výboru souhlas, sjednal s advokátem smlouvu o poskytnutí právních služeb spočívajících v jeho zastupování v soudním řízení o určení výše popřené pohledávky. V tomto řízení bylo věřiteli jako žalobci uloženo, aby zaplatil správci jako žalovanému na náklady řízení částku 11.520,-Kč, která podle ust. § 202 insolvenčního zákona připadla do majetkové podstaty. Za tohoto stavu, kdy byl vysloven souhlas se zastupováním správce v incidenčním řízení, v němž byl správce úspěšný a do majetkové podstaty připadla částka 11.520,-Kč, která odpovídá odměně advokáta, neexistuje žádný důvod, proč nevyhovět návrhu správce na vyplacení nákladů právního zastoupení advokáta. Tímto postupem majetková podstata dlužnice není nijak poškozena, protože prostředky na úhradu právního zastoupení byly získány úhradou nákladů řízení žalobcem v incidenčním sporu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 9.prosince 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová