2 VSPH 1387/2013-B-14
KSHK 40 INS 30674/2012 2 VSPH 1387/2013-B-14

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Milana Tobolky a Veroniky Tobolkové, bytem Opletalova 438, Borohrádek, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 30674/2012-B-6 ze dne 5.června 2013

tak to:

Odvolání se odmítá.

Odův odně ní:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 30674/2012-B-6 ze dne 5.6.2013 schválil oddlužení Milana Tobolky a Veroniky Tobolkové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), uložil jim, aby po dobu následujících pěti let od právní moci tohoto usnesení platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, která bude rozdělena mezi nezajištěné věřitele, jež v rozhodnutí označil, uvedl výši jejich zjištěných pohledávek a procento jejich uspokojení (bod II. výroku), s tím, že první splátka bude zaplacena ke dni 25.7.2013 z příjmů dlužníka u Policie České republiky, a plátci mzdy dlužníka přikázal, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka zákonné srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (body III. a IV. výroku), plátci mzdy dlužnice BIKE Trading, s.r.o. uložil, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužnice zákonné srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (bod V. výroku), dlužníkům uložil, aby částku 6.000,-Kč měsíčně platili k rukám insolvenčního správce (bod VI. výroku), stanovil odměnu insolvenčního správce po dobu trvání oddlužení formou splátkového kalendáře a rozhodl o přiznání odměny ve výši 3.267,-Kč za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení (body VII. a VIII. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby si z mezd dlužníků po dobu trvání účinků schváleného oddlužení každý měsíc ponechal zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů včetně DPH a aby zbývající část rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. výroku (bod IX. výroku), konstatoval, že je insolvenční správce povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat nad průběhem insolvenčního řízení dohled a pravidelně soud a věřitelský výbor informovat o výsledcích své činnosti (bod X. výroku), a věřitelům uložil, aby do 5 dnů sdělili insolvenčnímu správci bankovní spojení pro účely výplaty částek pro ně určených (bod XI. výroku).

V odůvodnění usnesení popsal soud výsledek přezkumného jednání, které se konalo 26.4.2013. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily schválení oddlužení, rozhodl o schválení oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem. Dlužníkům uložil, aby po dobu následujících pěti let platili nezajištěným věřitelům vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměru podle výše jejich zjištěných pohledávek, s tím, že první splátka bude uhrazena dne 25.7.2013. Insolvenčnímu správci přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za měsíce březen, duben a květen 2013, kdy správce činil úkony směřující ke zjištění majetkových poměrů dlužníků a zabýval se přihláškami pohledávek věřitelů. Částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje podle zjištění soudu, aby bylo dosaženo 91% uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů.

Proti tomuto usnesení, a to pouze proti bodu VI. výroku, se dlužníci včas odvolali. V odvolání uvedli, že částka 6.000,-Kč byla vypočtena z aktuálního příjmu z pronájmu nemovitostí. V případě ztráty nájemníků nebo snížení nájemného ji však nebudou moci hradit a je možné, že tak dojde k porušení splátkového kalendáře. Tato částka by podle nich měla být průběžně vypočítávána z aktuální výše nájemného podle nájemní smlouvy.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou dlužníci oprávněni podat proti tomuto usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může dlužník podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře jedině za předpokladu, že insolvenční soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Protože v návrhu na povolení oddlužení dlužníci o jinou výši měsíčních splátek nežádali, nejsou subjektivně legitimováni k podání odvolání proti napadenému usnesení. Odvolací soud proto jejich odvolání podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Nad rámec toho, co uvedeno shora, považoval odvolací soud vzhledem k odvolací argumentaci za vhodné připomenout, že podle ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změní insolvenční soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Poučen í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová