2 VSPH 1383/2016-A-15
KSUL 85 INS 9202/2016 2 VSPH 1383/2016-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Pavla Kopřivy, bytem Nová Výstavba 187, Obrnice, o odvolání dlužníka, jež jako jeho zástupce podala Christina Dumalasová, bytem Na Bendovce 183/51, Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 9202/2016-A-9 ze dne 3. června 2016

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 9202/2013-A-9 ze dne 3.6.2016 odmítl insolvenční návrh Pavla Kopřivy (dále jen dlužník) ze dne 19.4.2016 spojený s návrhem na povolení oddlužení, neboť nebyl podán na předepsaném formuláři.

Toto usnesení napadla odvoláním ze dne 25.6.2016 Christina Dumalasová jako zástupce dlužníka s tím, že v insolvenčním rejstříku nejsou zveřejněny všechny přílohy podání dlužníka, není respektována plná moc, již jí dlužník udělil k zastupování v řízení, a soudní písemnosti jsou doručovány do datové schránky dlužníka.

Protože dle sdělení soudu prvního stupně neobsahuje spis plnou moc udělenou dlužníkem Christině Dumalasové k zastupování v insolvenčním řízení (přičemž tomu odpovídá i skutečnost, že plná moc nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku), nezbylo předsedovi senátu odvolacího soudu než vyzvat jmenovanou k předložení plné moci. Současně ji poučil o tom, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě předložena a nedojde-li k jinému procesnímu úkonu, který by umožnil pokračovat v řízení, odvolací soud odvolací řízení podle ust. § 104 odst. 2 občanského soudního řádu zastaví.

Protože Christina Dumalasová na výzvu, jež jí byla dne 1.10.2016 doručena do datové schránky, nereagovala a plnou moc nepředložila, dovodil z toho odvolací isir.justi ce.cz soud, že odstranitelný nedostatek řízení spočívající v nepředložení plné moci jako průkazu zastoupení dlužníka odstraněn nebyl, a podle ust. § 104 odst. 2 občanského soudního řádu odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková