2 VSPH 1383/2015-A-10
KSLB 76 INS 16074/2015 2 VSPH 1383/2015-A-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníka Bohumila anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Dolní Krupá 17, adresa pro doručování: Mírová 368, Turnov, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 16074/2015-A-5 ze dne 23. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 16074/2015-A-5 ze dne 23. června 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ve výroku označeným usnesením vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu Bohumila anonymizovano (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení soud předeslal, že na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 19.6.2015 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka, jež bylo oznámeno vyhláškou zveřejněnou téhož dne v insolvenčním rejstříku. Cituje ust. § 11 odst. 1 a § 105 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) soud zdůraznil, že dlužník má sice (trvalé) bydliště v obvodu Okresního soudu v Mladé Boleslavi, avšak korespondenční adresu má v obvodu Okresního soudu v Semilech, jež je v působnosti Krajského soudu v Hradci Králové. Proto podle ust. § 105 odst. 2 OSŘ vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení postoupí věc Krajskému soudu v Hradci Králové, který je podle jeho názoru soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci podal dlužník včasné odvolání, v němž zdůraznil, že v insolvenčním návrhu označil nejen svoji korespondenční adresu Mírová 368, Turnov, ale současně uvedl, že je v posledních 3 letech zaměstnán v Krajské nemocnici v Liberci, z čehož je zcela zřejmé, že se zdržuje a bude i nadále zdržovat v (místě) působnosti Krajského soudu v Ústní nad Labem, pobočky v Liberci. Zejména z těchto důvodů požadoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno, a aby jeho insolvenční řízení i nadále projednáváno před tímto soudem.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a OSŘ přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věty před středníkem platí, že pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud není takový postup v rozporu se zásadami, na nichž spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení OSŘ týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Speciální úprava místní příslušnosti soudu pro insolvenční řízení je obsažena v ust. § 7b IZ, jež určuje, že je pro insolvenční řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka (odstavec 1). Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení příslušný také insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern (odstavec 2). Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu přímo použitelný předpis práva Evropské unie, lze insolvenční řízení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn podnik nebo organizační složka podniku takového dlužníka (odstavec 3). Insolvenční soud je příslušný ve věcech uvedených v § 7a písm. b) až e) (odstavec 4).

Podle ust. § 105 odst. 1 OSŘ zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle ust. § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle ust. § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Podle ust. § 11 odst. 1 OSŘ se řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ust. § 85 odst. 1 OSŘ je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ust. § 85a téhož zákona je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , jež užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu a ostatně i v odvolání označil jako svoji (korespondenční) adresu Mírová 368, Turnov, kde se-jak plyne např. z postupu při doručování vyhlášky o zahájení insolvenčního návrhu (viz vedlejší dokument k č.d. A-3)-nachází jeho domovní (poštovní) schránka, což jsou okolnosti, z nichž lze dovodit, že se v době zahájení řízení vskutku zdržoval v Turnově. Okolnost, že je zaměstnán v Liberci ještě sama osobě neznamená, že by místně příslušným soudem pro insolvenční řízení byl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberci, zvlášť v situaci, kdy dlužník ani v odvolání, jež ostatně odeslal z pošty v Turnově (č.d. A-6), neuvedl žádnou konkrétní adresu v obvodu tohoto soudu, na níž by měl své bydliště, resp., na níž bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat.

V této situaci dospěl odvolací soud shodně jako soud prvního stupně k závěru, že obecným soudem dlužníka je Okresní soud v Semilech, jenž patří do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že věc bude postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové, do jehož obvodu spadá Turnov, kde dlužník v době zahájení řízení bydlel. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219 OSŘ a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 27. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová