2 VSPH 1381/2012-A-12
KSPA 59 INS 22542/2012 2 VSPH 1381/2012-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Stanislava Musila, bytem Zimní 1665, Varnsdorf, zast. Lukášem Kohoutem, bytem Palackého třída 67, Chrudim, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 22542/2012-A-7 ze dne 27.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 22542/2012-A-7 ze dne 27.září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 22542/2012-A-7 ze dne 27.9.2012 vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání a rozhodnutí věci, v níž se Stanislav Musil (dále jen dlužník) insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, a rozhodl o tom, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 14.9.2012 a že dlužník v insolvenčním návrhu uvedl jako adresu svého bydliště Zimní 1665, 407 47 Varnsdorf a stejnou adresu označil jako adresu korespondenční. S poukazem na ust. § 7 odst. 2 insolvenčního zákona a ust. § 11 odst. 1, § 85 odst. 1 a § 85a občanského soudního řádu soud dovodil, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci je Krajský soud v Ústí nad Labem, neboť obec Varnsdorf se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Postupoval proto podle ust. § 105 odst. 2 občanského soudního řádu a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby věc vrátil k dalšímu řízení Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích, popřípadě aby sám rozhodl, že se místní příslušnost určuje u soudu I. stupně . V odvolání uvedl, že podle jeho názoru může Krajský soud, jemuž byl insolvenční návrh doručen, o návrhu rozhodnout, i když není soudem místně příslušným. Byť připustil, že má trvalé bydliště v obvodu působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, poukázal na to, že jeho zástupce bydlí v obvodu působnosti Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích a dojíždění k tomuto soudu by pro něj bylo schůdnější, neboť bydlí cca 12 km od Pardubic.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 2 insolvenčního zákona platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), ustanovení občanského soudního řádu. Ten v ust. § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ust. § 9 odst. 4 občanského soudního řádu rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy, proto jsou pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle ust. § 84 téhož zákona řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, významná především ust. § 85 odst. 1 a § 86 téhož zákona. Podle ust. § 84, § 85 odst. 1 a § 86 občanského soudního řádu je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka), přičemž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle ust. § 105 občanského soudního řádu zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu (odst. 2). Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil (odst. 3). Namítne-li účastník řízení včas a důvodně nedostatek místní příslušnosti, postupuje soud obdobně podle odstavců 2 a 3; jinak námitku usnesením zamítne (odst. 4).

Protože z obsahu spisu (z údajů uvedených dlužníkem na první straně insolvenčního návrhu a z úředního ověření jeho podpisu na insolvenčním návrhu a na plné moci) plyne, že dlužník měl k okamžiku zahájení insolvenčního řízení bydliště na adrese uvedené shora, není pochyb o tom, že jeho obecným soudem je Okresní soud v Děčíně. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích proto nepochybil, když vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jenž je soudem věcně i místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová