2 VSPH 1380/2012-P3-9
KSUL 70 INS 1880/2012 2 VSPH 1380/2012-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Romana Nováka, bytem Na Hřebence 1512/5, Ústí nad Labem, o odvolání HELP FINANCIAL, s.r.o., sídlem Příčná 1217, Kosmonosy, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 1880/2012-P3-2 ze dne 31.července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 1880/2012-P3-2 ze dne 31.července 2012 se mění tak, že se přihláška HELP FINANCIAL, s.r.o. v rozsahu pohledávek ve výši 11.990,-Kč a 3.500,-Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 70 INS 1880/2012-P3-2 ze dne 31.7.2012 rozhodl o tom, že se nepřihlíží k pohledávce ve výši 65.000,-Kč přihlášené HELP FINANCIAL, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Romana Nováka (dále jen dlužník) a přihláška pohledávky se odmítá, a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 9.3.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 8.4.2012 schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Na přezkumném jednání konaném dne 23.4.2012 popřela insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Mixová (dále jen správkyně) co do pravosti a výše 50.000,-Kč nevykonatelnou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení odvolatelem a do výše 15.000,-byla přihlášená pohledávka zjištěna. Písemné vyrozumění o částečném popření pohledávky bylo odvolateli, který se přezkumného jednání nezúčastnil, doručeno dne 30.4.2012, přičemž byl odvolatel současně poučen o možnosti podat žalobu na určení existence popřené pohledávky a o následcích v případě nepodání žaloby. Protože odvolatel žalobu ve stanovené lhůtě nepodal, dospěl insolvenční soud s poukazem na ust. § 178 a § 185 insolvenčního zákona k závěru, že po přezkoumání byla odvolatelem přihlášená pohledávka ve výši 65.000,-Kč toliko do výše 15.000,-Kč, což činí méně než 50 % přihlášené částky, a tudíž se k ní nepřihlíží ani v rozsahu, v němž byla zjištěna. Proto rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se neodmítají přihlášené pohledávky ve výši 11.500,-Kč a 3.500,-Kč a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání namítal, že do insolvenčního řízení přihlásil tři samostatné nároky (pohledávky), přičemž popřena byla pouze pohledávka z titulu smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč a zjištěny byly pohledávky ve výši 11.500,-Kč a 3.500,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě je pro rozhodnutí o odvolání zásadní, že insolvenční soud nerespektoval judikaturu Vrchního soudu v Praze (viz např. usnesení č.j. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14-7 ze dne 15.10.2010 nebo č.j. MSPH 59 INS 2357/2008, 2 VSPH 1022/2010-P8-8 ze dne 16.2.2011), dle níž je třeba shora citovaná ustanovení aplikovat na každou přihlášenou pohledávku samostatně, a nikoli na přihlášku jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Z toho, že formulář přihlášky umožňuje uvést více pohledávek na vložených listech jediné přihlášky s tím, že na závěrečné straně je třeba provést součet všech přihlášených pohledávek, nelze dovozovat, že suma pohledávek uplatněných jedinou přihláškou představuje pohledávku jedinou. Pokud by totiž nastala skutečnost, na jejímž základě by v insolvenčním řízení k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nebylo lze přihlížet, mělo by to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek i ohledně pohledávek, ohledně nichž taková skutečnost nenastala.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel ve skutečnosti přihlásil přihláškou za dlužníky nikoli jedinou, ale tři nevykonatelné pohledávky v celkové výši 65.000,-Kč, konkrétně se jednalo pohledávku ve výši 11.500,-Kč z titulu dlužných splátek dle smlouvy o půjčce ze dne 12.5.2011, ve výši 3.500,-Kč z titulu smluvní pokuty podle téže smlouvy za prodlení s úhradou splátek a ve výši 50.000,-Kč z titulu smluvní pokuty podle téže smlouvy za uvedení neúplných, nesprávných a nepravdivých údajů. Na přezkumném jednání konaném dne 23.4.2012 popřela správkyně pohledávku ve výši 50.000,-Kč s tím, že její vznik je dovozován z ujednání o smluvní pokutě, jež je pro rozpor s dobrými mravy absolutně neplatné, zbylé pohledávky správkyně uznala. Skladbě přihlášky odpovídá jak správkyní zpracovaný list seznamu přihlášených pohledávek obsahující údaje o pohledávkách přihlášených odvolatelem, tak vyrozumění o popření pohledávky.

Protože pohledávky ve výši 11.500,-Kč a 3.500,-Kč, což činí celkem 15.000,-Kč, byly v insolvenčním řízení zjištěny, insolvenční soud pochybil, když ve vztahu k nim aplikoval nesprávně ust. § 178 insolvenčního zákona. Za těchto shora popsaných okolností totiž nebyl dán důvod k postupu dle ust. § 185 téhož zákona, neboť popření i nepodání incidenční žaloby se těchto zjištěných pohledávek netýkalo, a přihláška měla být odmítnuta pouze v rozsahu pohledávky ve výši 50.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele v rozsahu pohledávek ve výši 11.500,-Kč a 3.500,-Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 21.února 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová