2 VSPH 138/2012-B-68
MSPH 94 INS 9160/2009 2 VSPH 138/2012-B-68

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ing. Vladimíra Macka, bytem Vlachova 1509, Praha 5, zast. advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, sídlem Bělohorská 163/185, Praha 6, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 9160/2009-B-62 ze dne 19.prosince 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 9160/2009-B-62 ze dne 19.prosince 2011 se m ě n í tak, že se konkurs vedený na majetek dlužníka zrušuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením zamítl Městský soud v Praze návrh Ing. Vladimíra Macka (dále jen dlužník) na zrušení konkursu vedeného na jeho majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 94 INS 9160/2009-A-25 ze dne 29.7.2010 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Barboru Opltovou-Novotnou a usnesením č.j. MSPH 94 INS 9160/2009-B-21 ze dne 24.9.2010 rozhodl, že způsobem řešení dlužníkova úpadku bude konkurs. Podáním došlým soudu dne 7.11.2011 dlužník navrhl, aby bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek podmínek pro další vedení řízení. Soud tento návrh posoudil jako návrh na zrušení konkursu podle ust. § 308 insolvenčního zákona, dospěl k závěru, že podmínky pro zrušení konkursu nejsou splněny, a návrh proto zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a jeho návrhu zcela vyhověl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Nejvyšší soud České republiky usnesením č.j. 29 NSČR 23/2011-A-28 ze dne 30.11.2011 zrušil jeho usnesení č.j. 2 VSPH 777/2010-B-32 ze dne 9.12.2010, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 9160/2009-A-25 ze dne 29.7.2010 o zjištění úpadku dlužníka, a odvolací soud následně usnesením č.j. 2 VSPH 777/2010-A-40 ze dne 23.3.2012 toto usnesení Městského soudu v Praze změnil a insolvenční návrh zamítl. -2-MSPH 94 INS 9160/2009

Z toho, co uvedeno výše, vyplývá, že úpadek dlužníka nebyl v řízení zjištěn. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (v daném případě rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka) je podmíněno existencí rozhodnutí o úpadku dlužníka, je zjevné, že změna či zrušení takového rozhodnutí vede automaticky též ke zrušení souběžně (dle ust. § 148 odst. 1 insolvenčního zákona) nebo následně (dle ust. § 149 odst. 1 insolvenčního zákona) vydaného rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil a rozhodl o tom, že se konkurs vedený na majetek dlužníka zrušuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2.května 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová