2 VSPH 1369/2015-A-21
KSHK 41 INS 5863/2015 2 VSPH 1369/2015-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Boženy Husanovič Hoffingerové, bytem Na Příčnici 671, Dobruška, zahájené na návrh České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 5863/2015-A-11 ze dne 22. dubna 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 5863/2015-A-11 ze dne 22.4.2015 rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek Boženy Husanovič Hoffingerové (dále jen dlužnice) a na její majetek se prohlašuje konkurs (body I. a II. výroku), jenž bude projednán jako nepatrný (bod V. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Martina Kopčila (bod III. výroku) a rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). Kromě toho mimo jiné vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužnicí a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na jejích věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, na den 29.7.2015 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program, uložil povinnosti insolvenčnímu správci a upozornil na to, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.

Toto usnesení napadla dlužnice včas podáním ze dne 27.4.2015, jež označila jako odvolání a v němž se omezila na sdělení, že byla mimo území České republiky, nemohla proto udělit zmocnění svému zástupci a opatřit předkládané listiny ověřeným podpisem. Vzhledem k tomu, že v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu neuvedla dlužnice v podání ze dne 27.4.2015, v jakém rozsahu usnesení soudu prvního stupně ze dne 22.4.2015 napadá, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, nezbylo předsedovi senátu odvolacího soudu než ji podle ust. § 93 odst. 1 insolvenčního zákona vyzvat k doplnění podání a k odstranění vad odvolání. Výzva byla dlužnici doručena vložením do domovní schránky dne 4.8.2015.

Protože podáním ze dne 29.7.215 (č.d. A-17) vzala dlužnice odvolání v celém rozsahu zpět, odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná