2 VSPH 1365/2013-B-26
KSPA 48 INS 7658/2012 2 VSPH 1365/2013-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Miroslava Schmieda, bytem Třebovice 37, zast. advokátem Mgr. Martinem Červinkou, sídlem Čechova 396, Česká Třebová, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 7658/2012-B-10 ze dne 23.dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 7658/2012-B-10 ze dne 23.dubna 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Miroslava Schmieda (dále jen dlužník) přiznal insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Ing. Tomáši Matouškovi (dále jen správce) zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů za měsíce říjen a listopad 2012 v celkové výši 2.178,-Kč včetně daně z přidané hodnoty (bod I. výroku) a určil, že je oprávněn ponechat si přiznanou zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů (včetně daně z přidané hodnoty) z částek, které budou dlužníkovi sraženy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to jako pohledávku za majetkovou podstatou (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce do funkce; účinky rozhodnutí nastaly dne 12.10.2012, přezkumné jednání se konalo dne 30.11.2012, přičemž správce požádal o přiznání odměny ve výši 750,-Kč s DPH za každý započatý kalendářní měsíc od povolení oddlužení do měsíce předcházejícího měsíci, v němž dlužník začne plnit splátkový kalendář. Nato soud-odkazuje na ust. § 3 písm. b), § 5 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále je Vyhláška), a na ust. § 38 insolvenčního zákona (dále jen IZ)-uvedl, že návrh správce přezkoumal a přiznal mu odměnu ve výši 2.178,-Kč sestávající z odměny 750,-Kč, hotových výdajů 150,-Kč a tomu odpovídající DPH (je-li správce jejím plátcem) za období od měsíce, v němž byl správce ustanoven, do měsíce, v němž se konalo přezkumné jednání, tj. odměnu, hotové výdaje a DPH za 2 měsíce . Osvětlil, že účelem přiznané odměny a náhrady hotových výdajů za zmíněné období je pokrýt činnost správce do doby, než začne být jeho odměna hrazena z pravidelných měsíčních srážek prováděných v rámci schváleného způsobu oddlužení . Dodal, že správce je oprávněn ponechat si plnění z částek, jež budou dlužníkovi v rámci plnění splátkového kalendáře sráženy.

Proti tomuto usnesení, a to toliko v rozsahu bodu I. výroku, podal správce včasné odvolání, jež doplnil podáním ze dne 13.8.2013, a požadoval, aby je odvolací soud v napadeném bodě I. výroku změnil tak, že mu přizná odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve výši 5.250,-Kč a odpovídající DPH ve výši 1.102,50 Kč. V odvolání uvedl, že soud již na přezkumném jednání konaném dne 30.11.2012 konstatoval, že rozhodne o způsobu oddlužení dlužníka samostatným rozhodnutím, avšak usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vydal až dne 23.4.2013. O jeho odměně přitom rozhodl na základě návrhu, jenž byl podán již dne 23.11.2012, tj. ještě před přezkumným jednáním. Poukázal na to, že od okamžiku ustanovení do funkce činil úkony ke zjištění majetkových a osobních poměrů dlužníka, provedl informativní výslechy dlužníka, lustraci centrálních evidencí za účelem zjištění majetkové podstaty, podal insolvenčnímu soudu podrobnou zprávu o hospodářské situaci dlužníka a zpracoval podklady pro přezkumné jednání. Do doby účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2013) též komunikoval s dlužníkem a jeho plátcem mzdy a informoval insolvenční soud o průběhu řízení. Zdůraznil, že na prodlení s vydáním usnesení o schválení oddlužení nenese vinu a povinnosti uložené insolvenčním zákonem musí plnit bez ohledu na to, zda je rozhodnutí o schválení oddlužení vydáno, či nikoliv; z toho vyvodil, že nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za toto období dovozuje oprávněně. Na podporu svých závěrů odkázal na judikaturu odvolacího soudu a uzavřel, že nárokuje odměnu za období ode dne rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž dlužník počal plnit schválený splátkový kalendář, tj. od října 2012 do dubna 2013 (požadovaná odměna tak činí 7x 750,-Kč = 5.250,-Kč + DPH ve výši 1.102,50 Kč).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvého stupně usnesením ze dne 11.11.2013 odvolal správce z funkce a novým insolvenčním správcem ustanovil Insolvency Project, v.o.s. s odůvodněním, že se správce stal ohlášeným společníkem nového správce a funkci správce vykonává nadále jeho prostřednictvím; tato skutečnost, jež nastala po vydání napadeného usnesení, nemá na rozhodnutí o odvolání vliv.

Při posuzování důvodnosti odvolání vycházel odvolací soud z rozhodného znění příslušných ustanovení IZ a Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013, a to ve smyslu přechodných ustanovení obsažených v článku II. zákona č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novely IZ), jímž byl s účinností od 1.1.2014 novelizován IZ, a přechodných ustanovení obsažených v článku II. bodu I. vyhlášky č. 398/2013 Sb., jíž byla s účinností ode dne 1.1.2014 novelizována Vyhláška. Odvolací soud tedy v daném případě aplikoval právní úpravu ve znění účinném do 31.12.2013 včetně na ní postavené judikatury.

Podle ust. § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5), jímž je výše uvedená Vyhláška.

Podle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle ust. § 7 odst. 4 Vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle ust. § 5 Vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Odvolací soud ve svých rozhodnutích opakovaně vyslovil názor, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 Vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, přitom soud rozhoduje dle ust. § 5 Vyhlášky, tzn. že určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti; tomu také musejí odpovídat skutkové a právní závěry vyjádřené v odůvodnění rozhodnutí, jímž je výše odměny určována. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností pak soud přiznává insolvenčnímu správci toliko v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle ust. § 7 odst. 1 až 3 Vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 ze dne 19.5.2011).

Z obsahu spisu odvolací soud v dané věci zjistil, že usnesením soudu prvého stupně ze dne 12.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho řešení oddlužením a správce byl ustanoven do funkce, usnesením ze dne 23.4.2013 pak soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne

23.11.2012 (před konáním přezkumného jednání a schůze věřitelů, jež měla rozhodnout o způsobu oddlužení) požádal správce o přiznání (toliko) odměny za období předcházející schválení oddlužení s tím, že požadoval přiznání částky 750,-Kč a odpovídající DPH za každý započatý kalendářní měsíc ode dne, kdy bylo oddlužení povoleno, do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž dlužník počne plnit schválený splátkový kalendář. V návrhu přitom nijak blíže neodůvodnil požadovaný rozsah své odměny ani nespecifikoval jednotlivé úkony, jež v tomto období při výkonu funkce v řízení učinil. Úhradu hotových výdajů pak vůbec nepožadoval (a tedy je neúčtoval ani nedokládal). Na základě tohoto návrhu mu soud prvého stupně přiznal napadeným usnesením s odkazem na ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 Vyhlášky a na ust. § 5 písm. b) Vyhlášky (jež není ve Vyhlášce obsaženo) odměnu ve výši 2.178,-Kč sestávající z odměny 750,-Kč, hotových výdajů 150,-Kč a tomu odpovídající DPH (je-li správce jejím plátcem) za období od měsíce, v němž byl správce ustanoven, do měsíce, v němž se konalo přezkumné jednání, tj. odměnu, hotové výdaje a DPH za 2 měsíce .

Z popsaného stavu je zřejmé, že ačkoli soud prvého stupně při určení výše odměny správce formálně v odůvodnění odkázal na ust. § 5 Vyhlášky, neurčil ji ve skutečnosti dle doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti správce (mj. tedy s přihlédnutím k počtu a náročnosti jednotlivě specifikovaných úkonů učiněných správcem v rozhodném období), ale dle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky částkou 750,-Kč měsíčně za měsíce říjen a listopad 2012. Obdobný postup zvolil i u hotových výdajů, jejichž náhradu správci-ač ten hotové výdaje neúčtoval, nedokládal a jejich náhradu ani nepožadoval-přiznal dle ust. § 7 odst. 4 Vyhlášky navzdory tomu, že výdaje měly být vynaloženy v říjnu a listopadu 2012, tedy v období před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře. Takový způsob určení výše odměny správce a náhrady jeho hotových výdajů však-s ohledem na výše vyslovené judikatorní závěry-nemůže obstát.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. usnesení v bodě I. výroku, jenž byl napaden odvoláním, i na něm závislém bodě II. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. V něm soud-v intencích vysloveného právního názoru odvolacího soudu-o požadavku správce na rozhodnutí o jeho odměně za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře znovu rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová