2 VSPH 1358/2014-B-74
KSPH 35 INS 6662/2011 2 VSPH 1358/2014-B-74

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Zárubova 1294, Český Brod, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Leony Hartman, sídlem Wenzigova 5, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 6662/2011-B-69 ze dne 4. června 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 6662/2011- B-69 ze dne 4. června 2014 se m ě n í : -v bodě I. písm. b) výroku tak, že výše výdajů z majetkové podstaty činí celkem 667.260,45 Kč, z toho činí hotové výdaje správkyně 6.769,33 Kč, předpokládané výdaje spojené s ukončením insolvenčního řízení 1.210,-Kč, odměna insolvenční správkyně včetně DPH 128.862,20 Kč a částka vyplacená nezajištěným věřitelům v průběhu trvání oddlužení 530.418,92 Kč, -v bodě I. písm. c) výroku tak, že částka určená k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí 50.703,47 Kč, -v bodě II. písm. a) a b) výroku tak, že se určuje odměna insolvenční správkyně ve výši 128.862,20 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve výši 22.364,51 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Věry anonymizovano (dále jen dlužnice) v bodě I. výroku schválil dle ust. § 304 odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konečnou zprávu ze dne 30.12.2013 ve znění jejího doplnění ze dne 26.2.2014 a 6.5.2014, dle níž činí: a) příjmy majetkové podstaty 717.963,92 Kč, -z toho srážky ze mzdy a jiného příjmu za období účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře 530.418,92 Kč, -srážky ze mzdy a jiného příjmu za období po prohlášení konkursu 182.545,-Kč, -záloha na náklady insolvenčního řízení 5.000,-Kč, b) výdaje z majetkové podstaty 62.429,33 Kč, -z toho hotové výdaje (poštovné, cestovné, administrativní náklady) insolvenční správkyně Mgr. Leony Hartman (dále jen správkyně) 6.769,33 Kč, -předpokládané výdaje spojené s ukončením insolvenčního řízení 1.210,-Kč, isir.justi ce.cz

-odměna správkyně dle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen Vyhláška) 54.450,-Kč, c) čistý výtěžek zpeněžení majetkové podstaty určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 125.115,67 Kč (s přihlédnutím k tomu, že částka 530.418,92 Kč již byla vyplacena nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení), a v bodě II. výroku schválil dle ust. § 304 odst. 5 IZ vyúčtování a) odměny správkyně ve výši 45.000,-Kč, b) DPH ve výši 9.450,-Kč a c) hotových výdajů správkyně a předpokládaných výdajů spojených s ukončením insolvenčního řízení ve výši 7.979,33 Kč. Zároveň deklaroval, že odměna a hotové výdaje správkyně budou v plné výši uspokojeny z majetkové podstaty dlužnice.

V odůvodnění soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 4.10.2011 (č.d. B-15) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a usnesením ze dne 26.6.2013 (č.d. B-50) je zrušil a prohlásil na majetek dlužnice konkurs, přičemž správkyně v konečné zprávě ze dne 30.12.2013 doplněné dne 26.2.2014 a 6.5.2014-proti níž nebyly podány námitky-požadovala přiznání odměny ve výši 106.944,59 Kč a DPH ve výši 22.458,36 Kč dle ust. § 4 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 3 Vyhlášky s tím, že do částky určené pro výpočet odměny započetla i srážky ze mzdy a jiného příjmu dlužnice za období účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. K odměně správkyně uvedl, že by měla být vypočtena za dobu od povolení oddlužení do prohlášení konkursu dle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky a za dobu po prohlášení konkursu dle ust § 4 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 3 Vyhlášky. V souladu s tím vypočetl, že odměna za období trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře činí 18.045,-Kč (včetně DPH) a za období od prohlášení konkursu ze zpeněžení majetkové podstaty-srážek ze mzdy a jiného příjmu ve výši 182.545,-Kč-činí 33.131,92 Kč (včetně DPH). S poukazem na to, že usnesením ze dne 16.3.2012 (č.d. B-29) již správkyni přiznal odměnu za období předcházející účinkům schválení oddlužení ve výši 2.700,-Kč, uzavřel, že odměna vypočtená dle pravidel popsaných výše dosahuje částky 53.876,92 Kč, a přiznal správkyni odměnu dle ust § 1 odst. 5 Vyhlášky ve výši 45.000,-Kč bez DPH, tedy celkově 54.450,-Kč.

Proti tomuto usnesení se správkyně včas odvolala a navrhovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí přizná odměnu ve výši 106.944,59 Kč a DPH ve výši 22.458,36, popř. jako alternativu 62.250,-Kč a DPH ve výši 13.072,50 Kč, a aby též odpovídajícím způsobem změnil další části výroku, případně aby usnesení zrušil a vrátil věc soudu prvého stupně k novému rozhodnutí. Argumentovala zejména tím, že při vyúčtování odměny v konečné zprávě vycházela z ust. § 4 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 3 Vyhlášky, dle nichž činí odměna 15 % z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, a to získaných za celou dobu trvání insolvenčního řízení, tj. v dané věci 15% z částky 712.963,92 Kč s připočtením DPH. Zdůraznila, že i v případě aplikace soudem navrhovaného způsobu výpočtu dle ust. § 3 a § 4 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 3, resp. § 1 odst. 5 Vyhlášky by bylo nutné jednotlivé složky odměny sečíst (2.250,-Kč za dobu do schválení oddlužení, 15.000,-Kč za dobu trvání účinků oddlužení, 45.000,-Kč za dobu po prohlášení konkursu a odpovídající DPH), a nikoliv přiznat pouze vyšší z nich, neboť v takovém případě by nebyla nijak odměněna za činnost vykonávanou po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 odst. 3 IZ vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle ust. § 38 odst. 6 IZ způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška).

Podle ust. § 1 Vyhlášky (ve znění účinném do 31.12.2012, jež je v dané věci rozhodné) pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (odst. 1). Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli (odst. 2). Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku od 0 do 10 mil. Kč 15 % (odst. 3). Pro účely této Vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou (odst. 4). Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč (odst. 5).

Dle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dle ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však částku určenou podle § 3.

Jak Vrchní soud v Praze vyložil např. v usnesení č.j. 3 VSPH 1681/2012-B-37, KSPL 29 INS 9586/2010 ze dne 2.7.2013, z citovaných ustanovení Vyhlášky vyplývá, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, odměna insolvenčního správce se určí (vypočte) postupem podle ust. § 1 Vyhlášky za předpokladu, že v insolvenčním řízení bylo dosaženo alespoň jednoho z výtěžků, z nichž se odměna podle tohoto ustanovení vypočítává, tedy že byl dosažen výtěžek zpeněžení připadající na zajištěného věřitele dle ust. § 1 odst. 2 Vyhlášky, anebo výtěžek určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele dle ust. § 1 odst. 3 a 4 Vyhlášky-výtěžek určený k uspokojení nezajištěných věřitelů (kromě věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou dle ust. § 168 IZ), tj. výtěžek určený k uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou dle ust. § 169 IZ a pohledávek ostatních nezajištěných věřitelů zahrnutých do rozvrhu. Jestliže součet odměn příslušejících správci z uvedených rozhodných výtěžků, anebo výtěžek z jednoho z nich, pokud druhý rozhodný výtěžek k dispozici není, činí méně než 45.000,-Kč, náleží insolvenčnímu správci podle ust. § 1 odst. 5 Vyhlášky odměna v této výši.

Výtěžkem zpeněžení se přitom, rozumí též finanční prostředky dlužníka v hotovosti nebo na jeho účtech, včetně jím složené zálohy na náklady insolvenčního řízení, a ovšem také příjmy dlužníka vyplacené do majetkové podstaty v rozsahu vymezeném v ust. § 207 odst. 2 IZ, ve kterém do majetkové podstaty náleží (tedy v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky).

Popsaná východiska se při určení odměny správce obdobně uplatní i v případě, že konkurs není prvotním, nýbrž následným (konečným) způsobem řešení dlužníkova úpadku, tedy (podle ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky) i v případě, že dle ust. § 418 IZ došlo k přeměně schváleného oddlužení prováděného splátkovým kalendářem v konkurs. Pak je ve smyslu výše uvedeného rozhodné, zda v insolvenčním řízení (v rámci oddlužení nebo v následném konkursu) byl zpeněžen majetek sloužící k zajištění, z jehož výtěžku generujícího odměnu dle ust. § 1 odst. 2 Vyhlášky byl uspokojen zajištěný věřitel, anebo zda bylo dosaženo výtěžku ze zpeněžení majetku či jiného příjmu podstaty nesloužícího k zajištění, který při zapravení pohledávek za podstatou dle ust. § 168 IZ postačuje i k uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů (včetně pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou dle ust. § 169 IZ), a který tak generuje odměnu správce dle ust. § 1 odst. 3 a 4 Vyhlášky.

Odměna insolvenčního správce určená dle ust. § 1 Vyhlášky je konstruována tak, že honoruje všechny činnosti, které insolvenční správce v rámci své funkce v insolvenčním řízení koná, tedy i ty, které by nekryla správcova paušální odměna dle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky náležející za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B ze dne 19.5.2011).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 4.10.2011 (č.d. B-15) insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a usnesením ze dne 26.6.2013 (č.d. B-50) jej zrušil a prohlásil na její majetek konkurs. Odměna správkyně se tak určí-jak vysvětleno shora-dle ust. § 1 Vyhlášky, nejméně však ve výši stanovené podle ust. § 3 Vyhlášky.

Příjmy majetkové podstaty v celkové výši 717.963,92 Kč (jejichž výše a správnost vyúčtování nebyly námitkami ani odvoláním napadeny) tvoří v dané věci srážky ze mzdy a jiného příjmu dlužnice za období trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 530.418,92 Kč, srážky ze mzdy a jiného příjmu za období po prohlášení konkursu ve výši 182.545,-Kč a záloha na náklady insolvenčního řízení složená dlužnicí ve výši 5.000,-Kč. Odvolací soud přitom dospěl v souladu se svou předchozí ustálenou judikaturou k závěru, že všechny tyto příjmy (tedy i záloha na náklady insolvenčního řízení složená dlužnicí) jsou majetkem náležejícím do majetkové podstaty (ust. § 206 odst. 1 písm. a/ a i/ IZ), jenž se v konkursu považuje za součást výtěžku zpeněžení podstaty ve smyslu ust. § 283 odst. 1 IZ. Odměna insolvenční správkyně se proto v daném případě určí dle ust. § 1 odst. 3 jako 15 % z částky 709.984,59 Kč určené k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (výtěžek zpeněžení po odečtení hotových výdajů správkyně a předpokládaných výdajů spojených s ukončením insolvenčního řízení v celkové výši 7.979,33 Kč včetně DPH), a činí tak 106.497,69 Kč, k čemuž náleží částka odpovídající DPH ve výši 22.364,51 Kč. Takto vypočtená odměna zjevně není nižší než 45.000,-Kč (a není proto důvod postupovat dle ust. § 1 odst. 5 Vyhlášky), ani než paušální odměna správkyně, jež by jí náležela dle ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky ve spojení s ust. § 3 písm. b) Vyhlášky a jež by za 20 měsíců trvání splátkového kalendáře činila 15.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené rozhodnutí v části, v níž bylo rozhodnuto o odměně správkyně, a v navazujících položkách podle ust. § 220 odst. 1. písm. a) občanského soudního řádu změnil tak, jak uvedeno ve výroku; správkyni přitom přiznal odměnu dle ust. § 4 odst. 2 ve spojení s ust. § 1 odst. 3 Vyhlášky ve výši 106.497,69 Kč, jež spolu s částkou odpovídající DPH ve výši 22.364,51 Kč, již je správkyně jako plátce této daně povinna z odměny odvést podle zák. č. 235/2004 Sb., činí celkem 128.862,20 Kč. Společně s hotovými výdaji a předpokládanými výdaji spojenými s ukončením insolvenčního řízení ve výši 7.979,33 Kč včetně DPH a částkou 530.418,92 Kč již vyplacenou nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení tak činí výdaje majetkové podstaty 667.260,45 Kč, takže částka určená k rozdělení mezí věřitele činí 50.703,47 Kč. Správkyni pak bude vyplacena odměna po odečtení záloh, jež jí byly v průběhu řízení již vyplaceny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 22. listopadu 2016

Mgr. Martin L i š k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková