2 VSPH 1356/2013-A-20
KSPL 56 INS 3395/2013 2 VSPH 1356/2013-A-20

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Petra Řechky, bytem Palackého nám. 38/23, Plzeň, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 3395/2013-A-12 ze dne 31.května 2013

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 3395/2013-A-12 ze dne 31.května 2013 se mění tak, že se dlužníkovi Petru Řechkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odův odně ní:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 56 INS 3395/2013-A-12 ze dne 31.5.2013 uložil Petru Řechkovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 8.2.2013 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do třiceti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a rovněž poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. O uložení povinnosti zaplatit zálohu v této věci rozhodl proto, že z insolvenčního návrhu a k němu připojených příloh plyne, že nelze důvodně předpokládat, že by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé alespoň 30 % svých pohledávek, lze tedy předpokládat, že úpadek dlužníka nebude moci být řešen oddlužením, a je tedy třeba zajistit prostředky ke krytí nákladů insolvenčního řízení pro případ jeho řešení konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, nebo změnil tak, že mu a jeho manželce uloží zaplatit zálohu v celkové výši 5.000,-Kč. Argumentoval zejména tím, že výše jeho příjmů i příjmů jeho manželky jsou dostatečnou garancí úhrady nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči deseti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 48.236,-Kč a jeho majetek tvoří vybavení domácnosti, přičemž majetek i závazky náleží do společného jmění manželů, a jeho měsíční příjem činí mzda ve výši 6.805,-Kč a rodičovský příspěvek ve výši 7.600,-Kč. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude zřejmě -ve shodě s tím, čeho se domáhal-řešen oddlužením (a vzhledem k tomu, že majetek i závazky náleží do společného jmění dlužníka a jeho manželky, bude přitom třeba, aby insolvenční soud přezkoumal splnění zákonem stanovených podmínek pro povolení oddlužení společně u obou manželů), a nebude-li to možné nepatrným konkursem, je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Na rozdíl od soudu prvního stupně je však s přihlédnutím k rozsahu majetku dlužníka a souhrnné výši jeho závazků dlužníka toho názoru, že dostatečnou bude v daném případě záloha ve výši 3.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení, jak uvedeno shora.

Poučen í: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 31.prosince 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová