2 VSPH 1355/2013-A-14
MSPH 77 INS 15734/2013 2 VSPH 1355/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Josefa Nováka, bytem Mikšovského 975/1, Praha 5, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 15734/2013-A-9 ze dne 18. července 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 15734/2013-A-9 ze dne 18. července 2013 se m ě n í tak, že se dlužníkovi Josefu Novákovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení na účet nebo v hotovosti do pokladny Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 15734/2013-A-9 ze dne 18.7.2013 uložil Josefu Novákovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 31.5.2013 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužníkovi proto, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Zmínil přitom, že se dlužník domáhá povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž není jisté, zda bude oddlužení povoleno a následně schváleno či zda bude návrh na povolení oddlužení zamítnut a na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, popřípadě aby je změnil a rozhodl o tom, že se mu ukládá povinnost zaplatit zálohu ve výši 2.000,-Kč. V odvolání argumentoval zejména tím, že soud prvního stupně nikterak neodůvodnil, na základě čeho mu uložil povinnost zaplatit zálohu ve stanovené výši, a omezil se jen na obecnou formulaci, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, přičemž není zřejmé, zda dlužník splní podmínky pro povolení oddlužení. Dále poukázal na to, že částka 5.000,-Kč je vzhledem k povaze úkonů, jež činí insolvenční správce v období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, a svízelné situaci dlužníka nepřiměřeně vysoká.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči deseti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 220 tisíc Kč, jeho movitý majetek tvoří vybavení domácnosti a drobný majetek osobní povahy, nemovitý majetek nevlastní a jeho měsíční příjem činí mzda a invalidní důchod v celkové výši cca 16.662,-Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude zřejmě-ve shodě s tím, čeho se dlužník domáhal-řešen oddlužením, je nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. S přihlédnutím k počtu věřitelů, jejichž pohledávky bude třeba přezkoumat, a nepříliš velikému rozsahu majetku dlužníka je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že za tím účelem bude dostačovat, aby dlužník zaplatil zálohu ve výši 3.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová