2 VSPH 1354/2016
USNESENÍ

KSLB 57 INS 12058 / 2013 č. j. 2 VSPH 1354 / 2016 B-37

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse ve věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Hamry 352, PSC 468 45 Velké Hamry, zastoupený advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, sídlem Hlavní 241, 273 05 Svinařov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLB 57 INS

12058/2013 13 32 ze dne 22. června 2016 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění: l Krajský soud vÚstí nad Labem, pobočka v Liberci v záhlaví označeným usnesením vinsolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano (dále jen dlužník) v bodě I. výroku schválil dle Š 304 odst. 4 písm. a) a odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konečnou zprávu ze dne

24. 5. 2016 (č. d. 1130) ve znění: a. příjmy majetkové podstaty: -výtěžek prodeje nemovitých věcí (zajištěný majetek) -srážky z příjmu dlužníka - vymožené pohledávky dlužníka zůstatek běžného účtu dlužníka -záloha na náklady řízení složená dlužníkem b. pohledávky za majetkovou podstatou a postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou z toho (dle S 305 odst. 2 IZ): - odměna insolvenčního správce (bod H. výra/eu)

hotové výdaje insolvenčního správce (bad H. výroku,) pohledávky vzniklé za trvání moratoria ze smluv -pohledávky věřitelů z úvěrového financování náklady spojené s udržováním a správou maj. podstaty ztoho: zcyíšíčfgý Mag/lelek dlužní/ea nezgžšlěfgý magma/é dlužní/ea pracovněprávní pohledávky zaměstnanců vzniklé po úpadku pohledávky věřitelů na výživném ze zákona -pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1.101.s43,24 Kč 1.000.000,00 Kč 47.304,00 Kč 6.584,00 Kč 4306624 Kč 4.089,00 Kč

297.722,62 Kč

151.936,37 Kč (uhrazeno 98.270,38 Kc? 435,00 Kč 0,00 Kč 97.609,00 Kč (uhrazena) 97 . 609,00 Kč 0,00 Kč 47.742,25 Kč 0,00 Kč-ostatní pohledávky 0,00 Kč c. dosud neuspokojené pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 101.843,24 Kč d. zajištěným věřitelům vyplaceno usnesení č. j. KSLB 57 INS 12058/2013 B 24 ze dne 17. 3. 2016 804.120,62 Kč e. čistý výtěžek zpeněžení k rozdělení mezi věřitele 0,00 Kč.

Dále soud v bodě II. výroku schválil vyúčtování insolvenčního správce takto: a. odměna insolvenčního správce 151.936,37 Kč, i. odměna správce (výtěžek ze zpeněžení zajištění) 81.215,19 Kč ii. odměna ins. správce z počtu přezkoumaných přihlášek (Š 2a IZ) 19.000,00 Kč iii. odměna ins. správce (výtěžek nezaj. majetek) 25.352,06 Kč iv. DPH z odměny ins. správce (21 %) 26.369,12 Kč b. náhrada hotových výdajů insolvenčního správce 435,00 Kč přičemž rozhodl, že odměna insolvenčního správce a náhrada jeho hotových výdajů včetně navýšení o příslušnou DPH budou uhrazeny takto: odměna ve výši 98.270,00 Kč včetně DPH byla uhrazena z příjmů majetkové podstaty (výrok I. písm. a/ tohoto usneseni), ' odměna ve výši 53.665,99 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 435,00 Kč bude uhrazena z příjmů majetkové podstaty (výrok I. písm. a/ tohoto usnesení).

2. V bodě III. výroku soud zrušil dle ust. Š 308 odst. 1 písm. d) IZ konkurs na majetek dlužníka, neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, a v bodě IV. výroku insolvenčnímu správci uložil, aby do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení splnil povinnosti uložené v ust. Š 313 IZ a podal o tom insolvenčnímu soudu zprávu.

3. V odůvodnění soud uvedl, že přezkoumal konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 24. 5. 2016 (č. d. B 30), jež byly vinsolvenčním rejstříku zveřejněny vyhláškou ze dne 27. 5. 2016 (č. d. B 31), a s poukazem na to, že nikdo z účastníků nepodal námitky, podle ust. Š 304 odst. 4 písm. a) IZ konečnou zprávu schválil bez nařízení jednání a zároveň podle ust. $ 38 IZ schválil vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce.

4. Proti bodu I. a II. výroku tohoto usnesení podal dlužník včasné odvolání a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a ve věci sám rozhodl, případně aby věc vrátil soudu prvého stupně k novému rozhodnutí. Namítal, že napadené usnesení je nesprávné a vrozporu s insolvenčním zákonem, resp. ustálenou judikaturou. Nesouhlasil s tím, že správce vyplatil odměnu realitní kanceláři na úkor majetkové podstaty, namísto toho, aby si o tuto částku realizovat za vyšší cenu, a dále, že daň z nabytí nemovitostí byla nestandardně uhrazena na úkor majetkové podstaty.

5. Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

6. Podle ust. Š 304 IZ přezkoumá insolvenční soud konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud

účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. nr '" v" _,-"mm

2 VSPH 1354 / 2016 od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti ním jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti nívznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

7. Z obsahu spisu odvolací soud v dané věci ověřil, že vyhláškou ze dne 27. 5. 2016 (č. d. B 31) byli účastníci řízení uvědomeni o konečné zprávě a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ze dne 24. 5. 2016 (č. d. B 30) a současně byli poučeni o možnosti podat proti nim námitky do 15 dnů ode dne jejich zveřejnění. Ve stanovené lhůtě (ani později) však nebyly žádné námitky podány. Jestliže tedy dlužník nevyužil možnosti podat proti konečné zprávě a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce námitky, není dle ust. Š 304 odst. 6 IZ aktivně legitimován k podání odvolání proti usnesení, jímž byly konečná zpráva a vyúčtování insolvenčního správce schváleny. Na tomto závěru ničeho nemění skutečnost, že soud prvého stupně o schválení konečné správy a vyúčtování odměny a výdajů správce rozhodl dvěma samostatnými výroky usnesení (body I. a II. výroku)

V a účastníkům dal nesprávné poučení o prípustnosti odvolání proti bodu II. výroku.

8. Odvolací soud proto odvolání dlužníka shledal nepřípustným, nebot) bylo podáno osobou, jež k němu není oprávněna, a podle ust. Š 218 písm. b) o. s .ř. je odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. ledna 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje )ana Vlasáková. /