2 VSPH 1345/2013-A-12
KSPH 40 INS 19287/2013 2 VSPH 1345/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Romana Tobolie, bytem Koziínská 456, P íbram, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 19287/2013-A-7 ze dne 18. ervence 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 19287/2013-A-7 ze dne 18. ervence 2013 se m Č n í tak, že se insolvenní návrh neodmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 40 INS 19287/2013-A-7 ze dne 18.7.2013 odmítl insolvenní návrh, jímž se Roman Toboli (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že dne 10.7.2013 bylo k návrhu dlužníka, kterým se domáhal zjištČní úpadku a jeho ešení oddlužením, zahájeno insolvenní ízení. Dlužník v insolvenním návrhu pouze uvedl, že má v souasné dobČ devČt penČžitých závazk v i osmi vČ itel m v celkové výši 686.617,56,-K s tím že závazky vetnČ data splatnosti a vČ itel jsou specifikovány v bodech . 18 a . 20 návrhu. OhlednČ majetkových pomČr odkázal na bod . 16 a ohlednČ p íjm na bod . 9 a . 11. Soud mČl zato, že p edložený návrh obsahuje vady, které brání jeho projednání, protože dlužník neuvedl žádné konkrétní skutenosti, které by osvČdovaly jeho úpadek. Insolvenní návrh proto podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil a povolil ešení jeho úpadku oddlužením plnČním splátkového kalendá e. V odvolání namítal, že všechny pot ebné skutenosti uvedl a jeho návrh poskytuje dostatený podklad pro rozhodnutí o úpadku. Poukazoval p itom na to, že jako p ílohu . 8 návrhu p edložil seznam závazk , v nČmž uvedl údaje o svých závazcích.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítne insolvenní soud insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 obanského soudního ádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu, nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenního zákona. KromČ požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenní návrh obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a dlužníka, musí v nČm být uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, musí být oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenní návrh, povinnost p ipojit k nČmu urité p ílohy (seznamy majetku, závazk a zamČstnanc a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazk . Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznam ) podepsal a aby v nich výslovnČ uvedl, že jsou správné a úplné, a ohlednČ seznam majetku a seznamu zamČstnanc vyžaduje, aby skutenost, že žádné dlužníky nebo zamČstnance nemá, v tČchto seznamech uvedl.

Podle ust. § 106 odst. 1 insolvenního zákona musí dlužník, který hodlá ešit oddlužením sv j úpadek nebo hrozící úpadek, spojit s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení, a podle ust. § 390 odst. 1 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení podat spolu s insolvenním návrhem.

Z ust. § 391 insolvenního zákona se podává, že návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat oznaení dlužníka a osob oprávnČných za nČj jednat, údaje o oekávaných p íjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formulá i, jehož náležitosti stanoví provádČcí právní p edpis a podobu zve ejní Ministerstvo spravedlnosti zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Ust. § 393 insolvenního zákona stanoví, že insolvenní soud vyzve usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, k jeho opravČ nebo doplnČní v urené lh tČ, která nesmí být delší než 7 dn , a souasnČ ji pouí, jak má opravu nebo doplnČní provést. StejnČ postupuje insolvenní soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení p ipojeny zákonem požadované p ílohy nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Není-li p es výzvu insolvenního soudu návrh na povolení oddlužení ádnČ doplnČn a v ízení o nČm nelze pro tento nedostatek pokraovat nebo nejsou-li p ipojeny zákonem požadované p ílohy anebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, insolvenní soud návrh na povolení oddlužení odmítne.

Odvolací soud zjistil, že se manželka dlužníka Miluše Toboliová insolvenním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení a že soud prvního stupnČ usnesením .j. KSPH 40 INS 19292/20132-A-7 ze dne 18.7.2013 její návrh ze shodných d vod jako návrh dlužníka odmítl. K odvolání Miluše Toboliové odvolací soud usnesením .j. 1 VSPH 1341/2013-A-12 ze dne 10.9.2013 toto usnesení zmČnil tak, že se její návrh neodmítá. Vyšel p itom ze zjištČní, že v kolonce . 6 návrhu tvrdila dlužnice existenci devíti závazk v i ty em vČ itel m. I když v kolonce . 6 své vČ itele ádnČ neoznaila a neuvedla aní výši jednotlivých závazk a jejich splatnost, jsou tyto údaje zjistitelné ze seznamu závazk . V insolvenním návrhu dále dostatenČ popsala svoji sociální situaci, p iemž její majetkové pomČry lze zjistit ze seznamu majetku, podle nČhož vlastní bČžné vybavení domácnosti, v z a podíl na domu v obci P íbram .p. 456, LV . 2995.

Pokud se týká projednávaného p ípadu, je insolvenní návrh dlužníka vetnČ p íloh identický s insolvenním návrhem jeho manželky. Odvolací soud proto dospČl ke shodnému závČru jako v p ípadČ insolvenního ízení vedeného na majetek manžlky dlužníka, že nedostatky ve skutkových tvrzeních obsažených v insolvenním návrhu dostatenČ nahrazují údaje uvedené v seznamech majetku a závazk p edložených spolu s insolvenním návrhem.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora zmČnil odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 220 a rozhodl o tom, že se insolvenní návrh dlužníka neodmítá.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 21. íjna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva