2 VSPH 1342/2012-P17-18
KSPL 29 INS 14766/2010 2 VSPH 1342/2012-P17-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., sídlem Masarykova 102, Plzeň, o odvolání INSKY, s.r.o., sídlem Nový Svět 100, Ústí nad Labem, zast. advokátem JUDr. Janem Růžkem, sídlem Poděbradova 751, Louny, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 14766/2010-P17-7 ze dne 13. června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 14766/2010-P17-7 ze dne 13. června 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 14766/2010-P17-7 ze dne 13.6.2012 rozhodl, že se nepřihlíží k pohledávce ve výši 2.845.638,90 Kč přihlášené INSKY, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o. (dále jen dlužník), přihlášku pohledávky odmítl a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 7.12.2011 popřel insolvenční správce Ing. Vladimír Nechutný (dále jen správce) i dlužník co do pravosti pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení odvolatelem; důvodem popření byla jimi vznesená námitka promlčení. Protože z podkladů předložených správcem zjistil, že odvolatel, jenž se přezkumného jednání nezúčastnil, byl vyrozuměn o popření pohledávky a poučen o možnosti domáhat se jejího určení žalobou vyrozuměním správce, jež bylo doručeno zástupci odvolatele dne 12.12.2011, žalobu nepodal, rozhodl soud s poukazem na ust. § 185, § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání, resp. v jeho doplnění uvedl, že přihlášku za něj podal dne 15.8.2011 v zastoupení advokát JUDr. Jan Růžek (dále též jen zástupce). Dne 25.10.2011 vypověděl odvolatel zástupci plnou moc k zastupování v tomto řízení a proti podpisu od něj převzal spis, přičemž jím byl poučen o tom, že o této skutečnosti je třeba informovat insolvenční soud i správce. Na přezkumném jednání konaném dne 7.12.2012 byla přihlášená pohledávka popřena správcem a dlužníkem a vyrozumění o jejím popření bylo doručeno dne 12.12.2011 do advokátní kanceláře zástupce, jenž je odvolateli obratem předal. Dne 19.7.2012 bylo zástupci doručeno napadené rozhodnutí. Zástupce je obratem předal odvolateli, jenž mu dne 20.7.2012 udělil novou plnou moc k zastupování v této věci. Dle názoru odvolatele nemá doručení vyrozumění a napadeného usnesení zástupci, jemuž již dříve vypověděl plnou moc, žádné právní účinky, a nemohl proto být postižen za zmeškání lhůty k podání žaloby na určení popřené pohledávky, neboť mu lhůta k jejímu podání nezačala běžet.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle ust. § 198 odst. 1 téhož zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože insolvenční zákon neobsahuje odlišnou úpravu a protože zjevně není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, uplatní se i v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech úprava obsažená v ust. § 25 a § 28 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu, podle nichž si účastník může zástupcem zvolit vždy advokáta, jemuž lze udělit plnou moc pouze pro celé řízení, a to písemně nebo ústně do protokolu, přičemž odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že zástupce, jemuž odvolatel udělil plnou moc, za něj podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení vyhotovenou dne 15.8.2011 a doručenou soudu dne 17.8.2011 včetně doplnění předloženého podáním ze dne 3.10.2011. Protože odvolatel ani zástupce ve fázi řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí nesdělili insolvenčnímu soudu, že odvolatel vypověděl-jak tvrdil v odvolání-zástupci plnou moc k zastupování v řízení, nepochybil správce ani insolvenční soud tím, že vyrozumění o popření pohledávky, resp. napadené usnesení doručil zástupci. Protože odvolatel ač řádně poučen o následcích nečinnosti, žalobu na určení pravosti popřené pohledávky včas nepodal, nepochybil soud prvního stupně ani tím, že rozhodl o tom, že se k pohledávce odvolatele nepřihlíží a přihláška se odmítá, a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 19.února 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva