2 VSPH 1340/2012-B-41
KSUL 44 INS 11120/2011 2 VSPH 1340/2012-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Radka Váchy, bytem Mírová 615, Podbořany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-B-29 ze dne 13.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-B-29 ze dne 13.září 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-B-29 ze dne 13.9.2012 zrušil schválené oddlužení Radka Váchy (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný a jeho účinky nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku, a insolvenční správkyni JUDr. Ing. Heleně Horové (dále jen správkyně) uložil, aby mu do 15.10.2012 předložila aktuální soupis majetkové podstaty a stanovila předpokládaný termín předložení konečné zprávy.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-A-12 ze dne 5.8.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-B-6 ze dne 22.9.2011 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 6.6.2012 mu správkyně sdělila, že příjmy došlé na plnění splátkového kalendáře nepostačují ani na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou a že ač již dopisem ze dne 9.1.2012 vyzvala dlužníka, aby jí sdělil, kde je k zastižení, a uvedl kontakt na svou bývalou manželku, aby jí bylo možné zasílat výživné, dlužník na dopis nereagoval. Kromě toho dlužník nesplnil povinnost předložit ke dni 15.7.2012 přehled o svých příjmech za uplynulých 6 měsíců a nehradí řádně splátky podle splátkového kalendáře. Na jednání konaném dne 13.9.2012, k němuž se dlužník nedostavil, správkyně uvedla, že od dlužníka nemá žádné nové zprávy, že podle splátkového kalendáře bylo věřitelům v průběhu oddlužení uhrazeno celkem 4.277,-Kč a že dlužník neuhradil na její odměnu a hotové výdaje do 31.8.2012 celkem 6.104,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník po dobu delší než 6 měsíců neplní splátkový kalendář a nejeví žádný zájem o řešení své situace, navrhla správkyně, aby soud oddlužení dlužníka zrušil. Na základě těchto zjištění dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník neplní své povinnosti podle splátkového kalendáře a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit i vzhledem k povinnosti dlužníka platit výživné ve výši 3.000,-Kč, jež rovněž není hrazeno. Rozhodl proto podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona, a podle téhož ustanovení rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že vzhledem ke splnění podmínek ust. § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona bude konkurs projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal a požádal, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a umožnil mu pokračovat v plnění schváleného oddlužení. V odvolání připustil, že důvodem vydání napadeného rozhodnutí bylo pochybení na jeho straně. Uvedl, že poté, kdy ztratil práci, za něj po nějakou dobu plnil na splátkový kalendář Úřad práce v Ústí nad Labem, a ze zbývajícího příjmu hradil výživné. Protože ze dne na den musel odejít od své družky, přespával v autě nebo u kamarádů, nemohl správkyni sdělit adresu svého bydliště. Poté, co se mu podařilo získat zaměstnání u Pavla Šilhánka, pracoval od rána do večera, do pěti, někdy i šesti hodin , a nemohl si proto ani vyzvednout předvolání ke jednání. Pro případ, že mu bude umožněno pokračovat v oddlužení, prohlásil, že bude řádně plnit splátkový kalendář, bude v kontaktu se správkyní a uhradí i dluh vzniklý v důsledku neplnění splátkového kalendáře. K odvolání připojil pracovní smlouvu, podle níž nastoupil ke dni 11.6.2012 jako zaměstnanec k Pavlu Šilhánkovi do pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že bude vykonávat práci strojníka, řidiče a stavebního dělníka za mzdu ve výši 80,-Kč na hodinu s tím, že mu měsíčně mohou být přiznány prémie až do výše 35 %. Při jednání před odvolacím soudem předložil dlužník dohodu ze dne 26.10.2012, podle níž byla pracovní smlouva prodloužena do 31.12.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 11120/2011-B-6 ze dne 22.9.2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Dle přehledu zpracovaného správkyní uhradil dlužník na splátkový kalendář v měsících říjnu a listopadu 2010 splátky, z nichž bylo přednostně uhrazeno výživné a záloha na odměnu a hotové výdaje správkyně a na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů byla vyplacena částka 4.275,-Kč. V prosinci 2011 a v lednu 2012 byly na účet podstaty uhrazeny částky 108,-Kč a 2.000,-Kč, v období březen až červen 2012 bylo na účet podstaty Úřadem práce v Ústí nad Labem hrazeno po 940,-Kč a v červenci 2012 na něj dlužník složil částku 1.300,-Kč, zatímco v únoru a v období srpen až říjen 2012 nedošlo na účet podstaty nic. Na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů tedy v období od prosince 2011 do října 2012 nebylo uhrazeno nic, stejně jako na výživné, neboť bývalá manželka dlužníka není kontaktní a nelze jí proto poukázat ani to, co v tomto období došlo na účet podstaty, a na zálohu na odměnu správkyně a její hotové výdaje. Od listopadu 2012 do února

2013 zaplatil nový zaměstnavatel dlužníka do majetkové podstaty 8.990,-Kč, 8.114,-Kč, 7.880,-Kč a 3.700,-Kč. Aktuální měsíční příjem dlužníka kolísá mezi 16-17 tisíci Kč čistého. K dotazu odvolacího soudu dlužník sdělil, že výživné pravidelně hradil, leč protože si od bývalé manželky nevyžádal, aby mu vystavila potvrzení o jeho úhradě, žádné doklady osvědčující pravdivost jeho tvrzení předložit nemůže.

Vycházeje ze shora popsaných zjištění a z toho, že na uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v celkové výši 634.893,-Kč by bylo třeba, aby dlužník splácel alespoň 9.575,-Kč měsíčně (po uhrazení výživného a zálohy na odměnu a hotové výdaje správkyně), přičemž to jeho současný příjem zjevně neumožňuje, dospěl odvolací soud stejně jako soud insolvenční k závěru, že dlužník neplnil řádně dle schváleného způsobu oddlužení a současně není možné očekávat splnění podstatné části splátkového kalendáře.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 7.března 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová