2 VSPH 1335/2014-A-13
KSLB 76 INS 14694/2014 2 VSPH 1335/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků a) Radky anonymizovano , anonymizovano , a b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Lužická 381, Liberec, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 14694/2014-A-7 ze dne 4. června 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci výše označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se manželé Radka anonymizovano a Jiří Horák (dále jen dlužníci) domáhali vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 30.9.2014 (č.d. A-11) vzali zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. října 2014

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová