2 VSPH 1334/2014-B-25
KSUL 77 INS 9544/2012 2 VSPH 1334/2014-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Prosetická 215/4, Teplice, o odvolání Ing. Jany Edelmannové, sídlem Poštovní 1765/1, Teplice, insolvenční správkyně dlužníka, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 9544/2012-B-14 ze dne 17.dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 9544/2012-B-14 ze dne 17.dubna 2014 se mění tak, že se schválené oddlužení dlužníka Romana anonymizovano nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v bodě I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Romana anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a v bodech V. až VII. výroku uložil insolvenční správkyni dlužníka Ing. Janě Edelmannové (dále jen Správkyně) tam specifikované povinnosti a deklaroval, že v rozsahu, v němž není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo na Správkyni.

V odůvodnění usnesení soud shrnul dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením č.j. KSUL 77 INS 9544/2012-B-4 ze dne 1.9.2012 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a kromě jiného mu uložil povinnosti stanovené v ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), 2) z průběžně podávaných zpráv Správkyně o stavu řízení vyplynulo, že dlužník nehradí řádně a včas splátky podle schváleného splátkového kalendáře a že mu po schválení oddlužení zaviněně vznikl peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti právě vůči Správkyni z titulu neuhrazené odměny a hotových výdajů, 3) z obsahu spisu vyplynulo, že dlužník nepředkládá insolvenčnímu soudu ve stanovených lhůtách přehledy příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, 4) na slyšení o zrušení schváleného oddlužení konaném dne 21.2.2014 dlužník kromě jiného sdělil, že: -nevěděl, že má plnit povinnosti také vůči soudu, -přišel o zaměstnání a proto nemohl hradit splátky na oddlužení, -od března 2014 mu jeho matka Jarmila Zichová bude přispívat na oddlužení plněním splátkového kalendáře měsíčně částkou 2.327,-Kč a zavázal se,

že do jednoho týdne předloží řádnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, a že již bude všechny své povinnosti plnit řádně a včas, 5) v soudem stanovené (akceptované) lhůtě jednoho týdne od konání slyšení, ani později, dlužník smlouvu zajišťující příjem na plnění oddlužení nepředložil.

Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že dlužník neplní řádně své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, když dlouhodobě nemá žádný zabavitelný příjem a již od ledna 2013 není mezi věřitele rozdělována žádná částka, že se ukazuje, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť již 15 měsíců je uspokojení věřitelů v nezměněném rozsahu 0,66 %, který je zcela nepostačující, a že dlužníkovi vznikly po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, lednem 2013 počínaje, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené odměny a náhrady hotových výdajů Správkyně. Přitom s ohledem na liknavý přístup dlužníka, který prokázal rovněž nedodržením svého slibu předložit smlouvu s matkou, nelze podle soudu předpokládat, že by v budoucnu mohlo dojít k výrazné změně dosavadního stavu. Insolvenční soud proto dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) až c) IZ rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil (nepatrný) konkurs.

Proti bodům I. a II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek, podala Správkyně včasné odvolání. Zdůraznila, že dlužníkovi poté, co jí dne 26.2.2014 doručil smlouvu o důchodu, jenž uzavřel se svojí matkou (dále jen Smlouva o důchodu), slíbila, že Smlouvu o důchodu doručí insolvenčnímu soudu za něj, což však v důsledku vlastního administrativního zavinění neučinila. S přihlédnutím k těmto okolnostem a k tomu, že matka dlužníka v březnu 2014 plnění ze Smlouvy o důchodu skutečně poskytla, vyjádřila Správkyně přesvědčení, že dlužník by neměl být potrestán zrušením schváleného oddlužení. Proto navrhla, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se schválené oddlužení dlužníka nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním i řízení jeho vydání předcházející, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 5.9.2014, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 77 INS 9544/2012-B-4 ze dne 1.8.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. S ohledem na to, že na přezkumném jednání konaném téhož dne (č.d. B-3) byly zjištěny nezajištěné pohledávky dvou věřitelů v celkové výši 66.178,13 Kč, k dosažení zákonné minimální 30% míry uspokojení těchto pohledávek v rámci splátkového kalendáře by na ně dlužník měl zaplatit celkem 19.853,43 Kč. Podle zprávy Správkyně ze dne 20.11.2013 (č.d. B-10) uhradil dlužník do listopadu 2013 na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 440,-Kč, což představuje 0,66 % pohledávek, a na zálohách na její odměnu a hotové výdaje dlužil celkem 10.890,-Kč.

Za této situace soud prvního stupně nepochybil, pokud dovodil, že byly splněny předpoklady pro zrušení oddlužení z důvodů uvedených v ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ, neboť se ukazuje (ukázalo), že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Se závěrem soudu prvního stupně, že dlužník neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť dlouhodobě nemá žádný zabavitelný příjem a již od ledna 2013 není mezi věřitele rozdělována žádná částka, se však odvolací soud neztotožnil. Judikatura prezentovaná např. usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSUL 45 INS 3212/2009, 29 NSČR 12/2013-B ze dne 28.2.2013 totiž dovozuje, že jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v ust. § 412 odst. 1 a 3 IZ, není to důvodem k postupu podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

Odvolací soud neshledal správným ani závěr insolvenčního soudu, podle něhož je třeba zrušit dlužníkovo oddlužení též proto, že mu vznikly po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť od ledna 2013 nehradil zálohu na odměnu a hotové výdaje Správkyně. Odvolací soud je toho názoru, že měsíční záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, o níž insolvenční soud definitivně rozhodne dle ust. § 413 IZ až spolu s rozhodnutím, jímž bere na vědomí splnění oddlužení, je dle ust. § 38 odst. 4 IZ zálohovou platbou v rámci (vně) splátkového kalendáře, již je dlužník zpravidla povinen hradit před pohledávkami nezajištěných věřitelů (jak tomu bylo i v posuzovaném případě), a nikoli (novým) peněžitým závazkem, jež je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a jež dlužníkovi vznikl v důsledku jím zaviněného jednání.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující skutečnost, že insolvenčnímu soudu byla (byť až v odvolání) předložena Smlouva o důchodu (č.d. B-15), v níž se dlužníkova matka Jarmila Zichová vskutku zavázala, že bude na dlužníkovo oddlužení formou splátkového kalendáře poskytovat měsíční finanční plnění ve výši 2.327,-Kč, což ve zbývající době 36 měsíců trvání splátkového kalendáře představuje celkové plnění ve výši 83.772,-Kč (36X2.327,-Kč), jež postačuje nejen na úhradu dosud neuhrazených a předpokládaných hotových výdajů a odměny Správkyně ve výši 51.378,-Kč (65.340,-Kč-13.962,-Kč), nýbrž i na 30% úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 19.853,-Kč, na něž bylo dosud plněno toliko 440,-Kč.

O tom, že příjmy z nově uzavřené Smlouvy o důchodu dlužníkovi stále zachovávají šanci na to, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo být ještě splněno, svědčí i to, že, jak konstatovala Správkyně na jednání před odvolacím soudem (č.d. B-23), již bylo na splátkový kalendář prostřednictvím Smlouvy o důchodu plněno tak, že od března 2014 bylo uhrazeno 5 splátek.

Za této situace je odvolací soud toho názoru, že řešit úpadek dlužníka-za změněného skutkového stavu-již nyní konkursem není namístě. Nelze totiž přehlédnout, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že řešení úpadku dlužníka oddlužením formou splátkového kalendáře může být stále ještě reálné, nezajištění věřitelé by z něj mohli obdržet více než při nepatrném konkursu (a absenci majetku dlužníka) a nároky Správkyně by byly zcela zapraveny. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě umožnit dlužníkovi, aby v blízkém budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčil insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že jeho snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se v tomto svém úsudku zmýlil a že dlužník nepřistupuje k oddlužení dostatečně svědomitě nebo poctivě, může kdykoli později dojít ke změně způsobu řešení jeho úpadku a úpadek by pak byl již definitivně řešen konkursem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání Správkyně důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 1 OSŘ v napadených bodech I. a II. výroku, jakož i v ostatních na něm závislých bodech III. až VII. výroku změnil shora uvedeným způsobem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 5.září 2014

Mgr. Tomáš Braun, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová