2 VSPH 133/2013-A-27
KSUL 79 INS 8132/2012 2 VSPH 133/2013-A-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Františka Vojtka, bytem Polepy-Encovany 70, pošta ÚštČk, zast. advokátem JUDr. Ji ím Císa em, sídlem Hrní ská 55/14, Ústí nad Labem, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-22 ze dne 2. ledna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-22 ze dne 2. ledna 2013 se m Č n í tak, že se dlužníku Františku Vojtkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 20.000,-K do deseti dn od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na úet Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením .j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-22 ze dne 2.1.2013 uložil Františku Vojtkovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenním návrhem dorueným soudu dne 4.4.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do t í dn od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 35.000,-K.

Odkazuje na ust. § 108 insolvenního zákona insolvenní soud uvedl, že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu m že uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, jejíž výši m že urit až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Konstatoval, že dlužník p es výzvu soudu nedoložil p íjmy své manželky, nesdČlil, zda má manželka závazky z podnikání a zda všechny jím tvrzené závazky vznikly za trvání manželství, a neoznail plátce p íjm manželky. Protože z insolvenního návrhu a jeho p íloh dovodil, že úpadek dlužníka bude ešen konkurzem, a bude proto nutné zajistit prost edky na úhradu odmČny a hotových výdaj insolvenního správce bezprost ednČ po jeho ustanovení do funkce, uložil insolvenní soud dlužníkovi, aby uhradil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 35.000,-K.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že nedisponuje ástkou pot ebnou k úhradČ zálohy, a vyslovil názor, že výše zálohy není adekvátní jeho situaci a neodpovídá ani p edpokládaným výdaj m a odmČnČ správce. Avizoval, že odvolání doplní, ale neuinil tak.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m: Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku a umožnit tak insolvennímu správci výkon jeho funkce, a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka.

Z insolvenního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že v i t em vČ itel m má splatné závazky v celkové výši cca 2,47 milionu K (a kromČ toho splácí závazek v i Hypotení bance, a.s.), vlastní nemovitosti zapsané na LV . 41 pro katastrální území Encovany a jeho mČsíní p íjem tvo í mzda ve výši 26.936,-K. Protože z tČchto údaj je z ejmé, že úpadek dlužníka bude pravdČpodobnČ ešen konkursem, p iemž dlužník nedisponuje žádnými likvidními prost edky, jež by insolvenní správce mohl použít na úhradu prvotních náklad insolvenního ízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k potu vČ itel dlužníka a rozsahu jeho majetku, je však odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupnČ toho názoru, že p imČ enou je v daném p ípadČ záloha ve výši 20.000,-K.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 obanského soudního ádu a napadené usnesení zmČnil, jak uvedeno ve výroku.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 4. b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva