2 VSPH 1327/2015-P7-7
KSPH 71 INS 8167/2015 2 VSPH 1327/2015-P7-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybná 1349, Kladno, o odvolání Raiffeisenbank, a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, adresa pro doručování: Nové Sady 996/25, Brno, zast. advokátem Mgr. Markem Lošanem, sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 8167/2015-P7-2 ze dne 1. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 8167/2015-P7-2 ze dne 1. června 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky Raiffeisenbank, a.s. ve výši 857.378,90 Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky Raiffeisenbank a.s. (dále jen Věřitelka) ve výši 857.378,90 Kč (dále jen Pohledávka) a deklaroval, že právní moci usnesení účast Věřitelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 71 INS 8167/2015-A-9 ze dne 20.9.2015 (dále jen Rozhodnutí o úpadku) rozhodl o úpadku dlužníka a povolení jeho oddlužení, a jeho věřitele současně vyzval, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů od zveřejnění Rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Vzhledem k tomu, že Věřitelka přihlásila Pohledávku (až) dne 21.5.2015, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty, jež skončila (již) dne 20.5.2015, soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) přihlášku Pohledávky jako opožděnou odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala Věřitelka včasné odvolání, v němž zdůraznila, že ačkoli byla přihláška Pohledávky doručena insolvenčnímu soudu dne 21.5.2015, s ohledem na procesní charakter přihlašovací lhůty byla podána včas, neboť dne 20.5.2015, jenž byl posledním dnem lhůty, byla odevzdána k doporučené poštovní přepravě. Proto požadovala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se přihláška Pohledávky neodmítá.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení (jako tomu bylo v tomto případě), ve lhůtě 30 dnů, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Ust. § 173 odst. 1 IZ pak určuje, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V dané věci není sporu o tom, že lhůta k podání přihlášek pohledávek skončila dne 20.5.2015, tedy uplynutím 30 dnů ode dne 20.4.2015, kdy bylo Rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Odvolací soud z obálky připojené jako důkaz k odvolání zjistil, že Věřitelka vskutku odevzdala přihlášku Pohledávky k poštovní přepravě (na poště v Brně) dne 20.5.2015, tedy posledního dne přihlašovací lhůty.

Pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující, že lhůta k podání přihlášky je-v souladu s ust. § 57 odst. 3 OSŘ-procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srovnej shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 4/2008 ze dne 4.9.2008 uveřejněné pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Přihláška Pohledávky, jež byla odevzdána k poštovní přepravě posledního dne přihlašovací lhůty, byla proto podána včas.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání Věřitelky důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 OSŘ změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 17. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková