2 VSPH 1325/2015-B-16
KSHK 42 INS 11852/2012 2 VSPH 1325/2015-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 200, Jičín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11852/2012-B-4 ze dne 29. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11852/2012-

B-4 ze dne 29. května 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v bodech I. a II. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Soni anonymizovano (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Současně rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud shrnul dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) poté, co mu dne 17.5.2012 byl doručen insolvenční návrh dlužnice, vyhláškou (č.d. A-2) oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice, 2) usnesením ze dne 28.6.2012 (č.d. A-8) insolvenční řízení dlužnice a jejího manžela Vladimíra Zbožinka (dále jen dlužník) spojil ke společnému projednání, 3) usnesením ze dne 2.7.2012 (č.d. A-10) zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Leoše Maternu (dále jen Správce), 4) usnesením ze dne 17.12.2012 (jenž je jako dokument č. B-11 stejně jako dokumenty zmiňované níže v bodech 5 až 7 zveřejněn v insolvenčním rejstříku nesprávně jen v elektronickém spise dlužníka) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, 5) v podání ze dne 24.7.2013 (č.d. B-13) ho Správce informoval o tom, že nejsou plněny podmínky oddlužení a že s dlužníky opakovaně mluvil a upozorňoval je na nutnost plnit splátkový kalendář, 6) ve výzvě ze dne 8.8.2013 (č.d. B-14) upozornil dlužníky na to, že neplní schválené oddlužení a zároveň je poučil o jejich povinnostech dle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), 7) na jednání konaném dne 4.5.2015 (č.d. B-35), na které se dlužníci nedostavili, kromě jiného konstatoval, že: -oddlužení bylo schváleno v prosinci 2012 s tím, že bude plněno ze mzdy dlužníka a ze smluvního důchodu, -jednání ve věci neplnění oddlužení, jež bylo nařízeno na den 3.4.2014, bylo na základě informace Správce, že dlužníci zlepšili platební morálku, zrušeno, -ze zprávy Správce z října 2014 (č.d. B-30) plyne, že dlužníci v 21 splátkách uhradili věřitelům pouze 3,22 % jejich pohledávek, -dne 13.11.2014 (č.d. B-31) byli dlužnici upozorněni na neplnění oddlužení, -ze zprávy Správce ze dne 12.3.2015 (č.d. B-32) plyne, že dlužnice, která je evidována na úřadu práce, otěhotněla a není schopna nastoupit do zaměstnání, a že dlužník, který pečuje o nemohoucí matku, je zaměstnán na tři hodiny denně, -ze zprávy Správce ze dne 28.4.2015 (č.d. B-34) plyne, že dluh na odměně Správce činí 2.034,-Kč, uspokojení pohledávek věřitelů bylo dosaženo v rozsahu 3,22 % a pro splnění oddlužení by minimální splátka musela měsíčně činit 12.810,-Kč, 7) usnesením ze dne 18.5.2015 (č.d. B-3) vyloučil insolvenční řízení dlužnice k samostatnému projednání.

Na základě těchto skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ rozhodl, jak výše uvedeno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včasné odvolání, jež dle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek, v němž především uvedla, že s manželem spočítali, že by byli schopni plnit splátkový kalendář za pomocí jeho sestry , že bude mít mateřskou dovolenou, která bude činit 7.600,-Kč , a že se bude posílat také manželův plat ve výši 2.500,-Kč a 4.000,-Kč, které bude přispívat manželova sestra .

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 11.9.2015, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že shora popsaná rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužnice v odvolání nijak nezpochybnila, lze shrnout tak, že za téměř 29 měsíců trvání schváleného splátkového kalendáře uhradili dlužníci pohledávky svých nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 3,22 % a řádně nehradili ani odměnu a hotové výdaje Správce, přičemž z poslední zprávy Správce ze dne 3.9.2015 (č. d. B-13) plyne, že by minimální splátka po zbývajících 28 měsíců trvání splátkového kalendáře (počínaje říjnem 2015) musela činit 14.483,-Kč.

Dlužnice, jež se bez omluvy nezúčastnila ani jednání před odvolacím soudem, přitom v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude schopna splnit. Z jejího rodičovského příspěvku ve výši 7.600,-Kč ani z platu svého manžela ve výši

2.500,-Kč totiž nelze pro účely splátkového kalendáře nic srazit (dlužníkům musí zůstat k dispozici tzv. nezabavitelná částka). K uvažovanému a nadto nedostatečnému finančnímu příspěvku od manželovy sestry odvolací soud nepřihlédl, neboť ho dlužnice (např. darovací smlouvou) nedoložila.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že v řízení se dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužnice není (nebude) schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud neshledal odvolání dlužnice důvodným a usnesení soudu prvního stupně v napadených bodech I. a II. výroku proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 11. září 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová