2 VSPH 1324/2013-P56-7
MSPH 77 INS 23567/2012 2 VSPH 1324/2013-P56-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka EuroSystems, a.s., sídlem Toužimská 588/70, Praha 9, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání SKEX, a.s., sídlem Opletalova 1683/41, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 23567/2012-P56-2 ze dne 20. května 2013 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 23567/2012-P56-2 ze dne 20. května 2013 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek EuroSystems, a.s. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 56 SKEX, a.s. (dále jen věřitel) a uvědomil ho o tom, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 39 INS 23567/2012-A-3 ze dne 26.9.2012 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, v němž následně usnesením č.j. MSPH 77 INS 23567/2012-A-37 ze dne 3.4.2013 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku; současně je poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Z uvedeného dovodil, že poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na 3.5.2013, přičemž věřitel podal přihlášku své pohledávky ve výši 4.604,83 Kč k poštovní přepravě až dne 7.5.2013, tj. po uplynutí lhůty. Proto insolvenční soud postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl, že přihláška byla podána ve lhůtě. Namítal, že podal přihlášku na základě výzvy k přihlášení pohledávek č.j. MSPH 77 INS 23567/2012-A-38 ze dne 13.4.2013, v níž byl vyzván k přihlášení pohledávky ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení; poslední den lhůty tak dle jeho názoru připadl na 13.5.2013 a přihláška pohledávky, již předal k poštovní přepravě dne 7.5.2013, byla podána včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a vycházeje z níže uvedených zákonných ustanovení dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno dne 26.9.2012 na návrh věřitele LK PRODUKT CZ, a.s., vyhláška o zahájení řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne v 11 hodin 3 minuty. Usnesením ze dne 3.4.2013 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a stanovil věřitelům lhůtu 30 dnů k podání přihlášek, v insolvenčním rejstříku je zveřejnil dne 3.4.2013 v 15 hodin 33 minut. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Dne 13.4.2013 insolvenční soud vydal výzvu k přihlášení pohledávek dle ust. § 430 IZ určenou ALTRON SYSTEMS CYPRUS LTD. se sídlem v Kyperské republice, již zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 15.4.2013. Dne 7.5.2013 podal věřitel k poštovní přepravě přihlášku své pohledávky ve výši 4.604,83 Kč, insolvenčnímu soudu přihláška došla dne 9.5.2013.

Odvolací soud vyšel z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, jenž je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu; díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu stanoví zákon jako zásadu doručování soudních rozhodnutí doručení prostřednictvím zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení dle ust. § 71 odst. 1 a 2 IZ (tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí i tehdy, byla-li písemnost doručována zvlášť ve smyslu ust. § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení tak zásadně nabývají účinnosti již okamžikem svého zveřejnění v insolvenčním rejstříku (viz ust. § 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou přitom oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, jež představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě výzvu k podávání přihlášek dle ust. § 110 odst. 1 a § 173 odst. 1 IZ nezveřejnil. Zahájení insolvenčního řízení oznamuje insolvenční soud dle ust. § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle ust. § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v ust. § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku doručuje soud pouze vyhláškou postupem dle ust. § 71 odst. 1 IZ; zvlášť se dle ust. § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili a jsou tedy již účastníky řízení), a zahraničním věřitelům dle ust. § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v ust. § 139 IZ (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008 a usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2536/08 ze dne 26.1.2009).

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít na tom, že v dané věci byli věřitelé dlužníka řádně vyzváni k přihlášení svých pohledávek do insolvenčního řízení výzvou obsaženou v rozhodnutí o úpadku zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 3.4.2013 a dne následujícího jim počala běžet stanovená 30 denní lhůta. Věřitel se tak mýlí, dovozuje-li, že mu lhůta počala běžet až dne 13.4.2013.

Nesprávnost jeho argumentace, dle níž mu lhůta k přihlášení pohledávky počala běžet až na základě výzvy dle ust. § 430 IZ, dokládají i závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 29 NSČR 21/2009 ze dne 27.7.2011 uveřejněném pod č. 150/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nichž plyne, že:

1) ust. § 430 IZ ukládá insolvenčnímu soudu povinnost vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a doručit zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek jen vůči známým věřitelům z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska; ve vztahu ke známým věřitelům z České republiky a k neznámým věřitelům z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska insolvenční soud takovou povinnost nemá, 2) výzvu k podávání přihlášek pohledávek dle ust. § 430 odst. 3 IZ má insolvenční soud formulovat tak, že ji adresuje známým věřitelům z ostatních (jiných) členských států Evropské unie s výjimkou Dánska a doplní poučení, že tato výzva neplatí pro věřitele z České republiky.

Nebyla-li tedy výzva k přihlášení pohledávky dle ust. § 430 IZ ze dne 13.4.2013 určena věřiteli a nebyla mu zcela správně insolvenčním soudem ani doručována dle ust. § 430 odst. 3 IZ zvláštním způsobem, nemohla mu založit novou lhůtu (jinou než ostatním věřitelům se sídlem v ČR) k přihlášení pohledávky.

K otázce včasnosti přihlášky pohledávky se přitom soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit. V projednávané věci však podal věřitel přihlášku své pohledávky k poštovní přepravě až v úterý 7.5.2013, zatímco poslední den lhůty, jež počala běžet dne 4.4.2013, připadl na pátek 3.5.2013. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když přihlášku pohledávky podle ust. § 185 IZ odmítl, neboť ji věřitel podal do insolvenčního řízení po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 15. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová