2 VSPH 1323/2013-A-24
KSHK 41 INS 28261/2012 2 VSPH 1323/2013-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Jaroslava Valáška, bytem Benešov u Semil 120, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 28261/2012-A-17 ze dne 11. června 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 28261/2012-A-17 ze dne 11. června 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh, jímž se Jaroslav Valášek (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 41 INS 28261/2012-A-15 ze dne 30.4.2013 dlužníkovi uložil, aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Dlužník reagoval dne 28.5.2013 sdělením, že byl v období od 10.5.2013 do 20.5.2013 hospitalizován v nemocnici v Semilech z důvodu zástavy srdce (což dokládal kopií propouštěcí zprávy z nemocnice), přičemž na stanovenou zálohu nemá finanční prostředky, a proto ji nemůže uhradit. Protože v určené lhůtě zálohu nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že od 30.5.2013 do 17.6.2013 byl po operacích hospitalizován v Krajské nemocnici v Liberci, potvrdil, že na úhradu zálohy nemá prostředky, a navrhl, aby v případě schválení osobního bankrotu mohl zálohu postupně splácet po dobu pěti let. Odvolání doplnil podáním ze dne 17.7.2013, v němž specifikoval, že se léčil od poloviny května 2013 téměř do konce června 2013, konstatoval, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí, a požadoval, aby je odvolací soud zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením ze dne 30.4.2013, aby do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 10.5.2013 vhozením do domovní schránky v souladu s ust. § 50 odst. 1 o.s.ř., přičemž návrh na vyslovení neúčinnosti doručení dle ust. § 50d o.s.ř. z důvodu hospitalizace v nemocnici dlužník nepodal; usnesení tak nabylo právní moci dne 28.5.2013. Lhůta k zaplacení zálohy počala běžet následujícího dne a skončila dne 4.6.2013, záloha však zaplacena nebyla. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, přičemž splácení zálohy po dobu pěti let, jak navrhuje dlužník, je nepřípustné, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 30. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová