2 VSPH 132/2018-B-25
č. j. KSPH 67 INS 19343/2015 2 VSPH 132/2018-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věei dlužniee: Ing. Lenka anonymizovano , anonymizovano bytem Benešova 637, 284 01 Kutná Hora

() odvoláni insolvenční správkyně: Ing. Lenky ]andurové, LL. M., IČO 70155844 sídlem Dlouhá 10, 500 03 Hradec Králové o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j KSPH 67 INS 19343 / 2015-13-20 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j. KSPH 67 INS 19343/2015-13-20 se vbodě I. výroku mění jen tak, že odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně Ing. Lenky ]andurové, LL. M., činí 64 874,15 Kč, a vbodeeh II. a III. výroku jen tak, že odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí 45 000 Kč, k čemuž náleží částka odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty ve výši 9450 Kč, náhrada hotových výdajů činí 3 615 Kč, kčernuž náleží částka odpovídajicí 21 % dani z přidané hodnoty ve výši 759,15 Kč, a odměna za přezkoumání přihlášených pohledávek činí 5 000 Kč, kčemuž náleží částka odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty ve výši 1 050,00 Kč. Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) v insolvenčním říaení vedeném na majetek dlužniee lng. Lenky Lhotíanové (dále jen dlužnieeíÚ:

[1] Schválil konečnou zprávu ze dne 15. 11. 2017, podle níž činí výnos se zpeněžení majetkové podstaty 43 86? Kč, náklady majetkové podstaty 0 Kč a odměna a hotové výdaje správkyně 58 824,15 Kč (bod 1. výroku).

[2] Schválil vyúčtování správkyně, podle níž činí odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 45 000 Kč a 21 % daň z přidané hodnoty

9 450 Kč, náhrada hotových výdajů správkyně 3 165 Kč a 21 % daň z přidané hodnoty 759,15 Kč (bod ll. výroku).

[3] Nesehválil odměnu správkyně ve výsi 5 000 Kč spolu s daní z přidané hodnoty ve výsi 1 050 Kč (bod 111. výroku).

8hodu s prvopisem potvrzuje Teresa Kulětrunková, z kinu i s? íNS 19343/2015 2 VSPH 132 / 2018

Insolvenční soud poté, co předeslal, že usnesením ze dne 1. 12. 2015 (č. d. B-5) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a usnesením ze dne 2. 5. 2017 schválené oddlužení zrušil a prohlásil konkurs na majetek dlužnice (č. d. 13 13), dospěl při přezkumu vyúčtování odměny správkyně k závěru, že je správné jen v části týkající se odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného krozděleni mezi nezajištěné věřitele, ve zbytkové části, vniž správkyně vyúčtovala odměnu i z počtu přezkoumaných pohledávek, jej proto neschválil,

Proti bodu III. výroku a navazující části bodu II. výroku usnesení insolvenčního soudu podala správkyně včasné odvolání, v němž požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí přizná odměnu i zpočtu přezkoumaných přihlášek pohledávek v uplatněné výši 6 050 Kč včetně 21 % daně z přidané hodnoty.

Vrchní soud vPraze podle 8 212 a 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle $ 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenčního zákona), nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle 5 38 odst. 1 insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2017, pro věc rozhodném) insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška o odměněíí), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohiedávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč Podle 5 4 vyhlášky pokud dojde k přeměně reorganizace v konkurs, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle 5 ], nejméně však částku určenou podle 5 2. Ustanovení Š 2a tírn není dotčeno (odst. 1). Pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení akrozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle (c) 1, nejméně však částku určenou podle 8 3 (odst. 2).

Odvolací soud konstatuje, že již v usnesení ze dne 19. 2. 2016, sp. zn. 4 VSPH 2383/2015, dospěl při řešení otázky, zda insolvenčnímu správci náleží při přeměně schváleného oddlužení v konkurs nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek, k těmto závěrům:

[1] Ustanovení $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona jasně stanoví, že v případě konkursu _ tedy bez zřetele k tomu, zda k němu došlo primárně prohlášením konkursu na majetek dlužníka nebo zda se tak stalo až sekundárně přeměnou reorganizace v konkurs či zrušením oddlužení s následným prohlášením konkursu se výše odměny insolvenčního správce určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele.

[2] Z toho, že do Š 4 odst. 1 vyhlášky o odměně byla s účinností od 1. 1. 2014 vložena věta druhá, dle níž ustanovení Š Za tím není dotčeno, nelze dle názoru odvolacího soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

[3]

Lr ? cu. 1.1. Na; aunu dovozovat, že by se Š 2a vyhlášky o odměně neuplatil také v případech prohlášení konkursu po zrušení schváleného oddlužení, jen proto, že taková (toliko) deklaratorní důvodu k tomu, aby v konkursech byli insolvenční správci odměňováni odlišně. Ostatně, i kdyby věta druhá nebyla do $ 4 odst. 1 vyhlášky o odměně vložena, nic by to nezměnilo na tom, že dle $ 38 odst. 1 IZ má v případě konkursu insolvenční správce vždy právo na odměnu počítanou z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. jinak řečeno, insolvenční správce má nárok na další odměnu podle Š 2a vyhlášky o odměně též v případě konkursu prohlášeného na majetek dlužníka po zrušení schváleného oddlužení (íj 418 insolvenčního zákona),

8. Důvod pro změnu těchto judikatorních závěrů neshledal odvolací soud ani na základě argumentace obsažené v napadeném usnesení. Pro poměry dané věci pak odvolací soud na tomto základě uzavírá:

111

Poukazuje li insolvenční soud na přechodná ustanovení kvyhlášce č. 398/2013 Sb., kterou se s účinnosti od 1. 1. 2014 změnila vyhláška o odměně, podle nichž v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky o odměně ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (čl. II bod 1.), a podle nichž v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna podle 5 2a vyhlášky o odměně, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nedošlo kpřezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčním správcem podle insolvenčního zákona (čl. II bod 2.), pak pomíjí, že insolvenční řízení vtéto věci bylo zahájeno 27. 7. 2015 (č. d. lít 1), tedy po nabytí účinnosti vyhlášky č. 398/2013 Sb., takže není pochyb o tom, že se na daný případ aplikuje vyhláška o odměně ve znění účinném od 1_ 1. 2014.

Závěr insolvenčního soudu, že v případě přeměny oddlužení v konkurs dodatečně další odměna za přezkoumání přihlášky msolvenčnímu správci nenáleží, pak neplyne jen ztoho, že ustanovení $ 38 odst. 1 lZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 bylo do insolvenčního zákona schváleno v souvislosti s novelou vyhlášky o odměňování provedenou vyhláškou č. 398 / 2013 Sb.

Poukazuje li insolvenční soud na to, že s ohledem na úpravu účinnou od 1. 7, 2017 podle níž ustanovení (5 38 odst. 1 insolvenčního zákona (v důsledku novely provedené zákonem č. 64/2017 Sb.) stanoví, že vpřípadě oddlužení činí výše odměny zpočtu přezkoumaných pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných pohledávek v konkursu správcům nevznikl nárok na odměnu ve výši 250 Kč za přezkum přihlášek voddlužení, které bylo úspěšně skončeno a v němž byl přezkum proveden do 30. 6. 2017, pak přehlíží, že výše zmíněné usnesení sp. zn. 4 VSPH 2383/2015 vychází z toho, insolvenční správce má nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek vpřípadě konkursu (nikoli oddluženů bez zřetele k tomu, zda k němu došlo primárně prohlášením konkursu nebo zda se tak stalo až sekundárně zrušením oddlužení s následným prohlášením konkursu,

Otázku aplikace nové právní úpravy (nároku na druhou složku odměny při oddlužení) v insolvenčních řízeních zahájených před účinností novely je třeba posoudit podle přechodného ustanovení kzákonu č. 64/2017 Sb., podle něhož insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza líulštrunková.

] LIULLLUI J.LÍ'l-J ...;-l..! IU: V..-t..! zůstávají zachovány (čl. Il bod 1.) S přihlédnutím k takto formulovanému přechodnému ustanovení, jež obsahuje tradiční vyjádření zásady nepravé zpětné účinnosti zákona, považuje odvolací soud za přiléhavý výklad, že insolvenční správce má v případě oddlužení nárok na odměnu zpočtu přezkoumaných přihlášek pohledávek vinsolvenčních řízeních zahájených před účinností novely, jestliže do dne nabytí účinnosti novely nebylo rozhodnuto o povolení oddlužení (o povolení oddlužení bylo rozhodnuto po účinnosti novely).

Odvolací soud proto podle Š 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve spojení s Š 167 odst. 2 o. s. ř. změnil usnesení insolvenčního soudu v napadených bodech II. a III. výroku a závislém bodu 1. výroku ve smyslu odvolacího návrhu způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníci, insolvenční správkyni, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskérnu výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Praha 31. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. i:. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza láulštrunková. LMW