2 VSPH 1314/2011-A-75
MSPH 76 INS 2762/2011 2 VSPH 1314/2011-A-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka OLEO CHEMICAL, a.s., Václavské náměstí 802/56, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Ivo Kroužkem, sídlem Růžová 17, Praha 1, zahájené na návrh SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED, reg.č. 6609696, Lawford House, Albert Place, London N3 IRL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. advokátem JUDr. Jiřím Burianem, sídlem Slavíkova 19, Praha 2, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-65 ze dne 22.září 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-65 ze dne 22.září 2011 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu podaného dne 21.2.2011, jímž se SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED (dále jen navrhovatel) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku OLEO CHEMICAL, a.s. (dále jen dlužník), a navrhovateli uložil zaplatit dlužníkovi 10.200,-Kč na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatel dosud jednoznačně a bezpochybně nedoložil svou existenci, neboť dokument The Companies Act 1985 (a nedatovaný Legal Confirmation ) potvrzující založení SHADBROOK ENTERPRISES LTD (nikoliv SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED) a osobu pana Glenwortha Osmonda Emanuela jakožto jednatele (ředitele) společnosti, apostilovaný dne 24.6.2009, je ze dne 22.6.2009. Od tohoto data k datu zahájení insolvenčního řízení tak mohlo dojít např. ke změně názvu společnosti, změně statutárního orgánu, případně k jejímu zániku. V návaznosti na tuto skutečnost navrhovatel rovněž nedoložil, že osoba zmocnitele advokáta (pan G.O.N. Emanuel) k zastupování navrhovatele v soudním řízení byla k datu podání insolvenčního návrhu skutečně osobou oprávněnou za navrhovatele jednat. Vzhledem k těmto skutečnostem soudu nezbylo než konstatovat nedostatek podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit, spočívající v nedoložení právní a procesní subjektivity účastníka řízení, a řízení podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. a ust. § 142 písm. b) insolvenčního zákona zastavit.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že bez jakýchkoliv pochybností prokázal v řízení svou právní subjektivitu, a to zejména částečným opisem originálu svazku korporátních dokladů. V průběhu řízení nebyl až do 21.9.2011 vyzván k odstranění vad a k doplnění dokladů týkajících se právní subjektivity. O subjektivitě navrhovatele neměl jakékoliv pochybnosti ani Vrchní soud v Praze, který se věcí zabýval na základě odvolání navrhovatele proti usnesení soudu prvního stupně č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-24 ze dne 25.3.2011. Odvolání doplnil podáním ze dne 22.11.2011, k němuž připojil opis výpisu ze dne 6.10.2011 s apostilou a úředním překladem z registru společností, opis zákonného osvědčení o existenci a jednajících osobách navrhovatele ze dne 17.10.2011 s apostilou a úředním překladem. Podle navrhovatele je z doložených dokladů zřejmé, že společnosti trvá a že k žádným změnám v osobách jednajících za navrhovatele nedošlo.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 o.s.ř. a dospěl k těmto závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se navrhovatel zastoupený advokátem JUDr. Jiřím Burianem insolvenčním návrhem došlým soudu prvního stupně 21.2.2011 domáhal zjištění úpadku dlužníka.

K návrhu připojil kopii plné moci v angličtině a úředním překladem, z něhož vyplývá, že SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED zastoupená svým ředitelem Glenworthem Osmondem Emanuelem jmenuje JUDr. Jiřího Buriana svým zástupcem. Spolu s doplněním odvolání předložil zákonné osvědčení č. 6609696 ze dne 6.10.2011 s úředním překladem, v němž vedoucí obchodního rejstříku pro Anglii a Wales potvrzuje, že SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED byla ustavena podle zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 3.6.2008 a jejím jednatelem je Glenworth Osmond Emanuel. K výpisu bylo připojeno legalizační osvědčení (apostila), že podpis vedoucího T. Ferreira je pravý. Kromě toho navrhovatel předložil společenskou smlouvu a zákonné osvědčení, jímž notář Neil Williams Biggs z 40 South Hill Park, Londýn NW3 2SJ, ověřil, že dokumenty-Osvědčení o existenci zápisu z první schůze jednatelů, osvědčení o vzniku a zakladatelské smlouvy a stanov společnosti jsou pravé, a prohlásil, že SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED byla založena jako společnost s omezeným ručením dne 3.6.2008 pod č. 6609696 a jejím jednatelem byl jmenován Glenworth Osmond Emanuel.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že navrhovatel SHADBROOK ENTERPRISE LIMITED je zapsán v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod č. 6609696. Tuto skutečnost doložil navrhovatel jak originálem výpisu z obchodního rejstříku, tak jeho překladem do českého jazyka provedeným překladatelkou Ing. Helenou Blahoutovou, přičemž předložený opis byl ověřen notářkou JUDr. Alenou Procházkovou.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že navrhovatel doložil, že je způsobilý být účastníkem řízení a že advokátovi JUDr. Jiřímu Burianovi udělil řádnou plnou moc k zastupování v řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora změnil odvolací soud podle ust. § 220 o.s.ř. napadené usnesení a rozhodl o tom, že se řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6.dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová