2 VSPH 1313/2013-B-44
KSCB 27 INS 13839/2010 2 VSPH 1313/2013-B-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužnice R ženy Parotové, bytem SudomČ ice u BechynČ 113, adresa pro doruování: Havanská 2814, Tábor, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 27 INS 13839/2010-B-27 ze dne 13. kvČtna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 27 INS 13839/2010-B-27 ze dne 13. kvČtna 2013 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích usnesením .j. KSCB 27 INS 13839/2010-B-27 ze dne 13.5.2013 zrušil schválené oddlužení AlžbČty Janové (dále jen dlužnice) a prohlásil na její majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný a jeho úinky nastávají zve ejnČním usnesení v insolvenním rejst íku (body III. a IV. výroku), a insolvennímu správci Ing. Václavu Hadrabovi (dále jen správce) uložil, aby mu do 7 dn od právní moci usnesení p edložil zprávu o své innosti a o hospodá ské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. KSCB 27 INS 13839/2010-A-11 ze dne 29.3.2011 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho ešení oddlužením a usnesením .j. KSCB 27 INS 13839/2009-B-6 ze dne 23.5.2011 schválil oddlužení dlužnice plnČním splátkového kalendá e. Dne 25.7.2012 mu správce sdČlil, že ke dni 30.6.2012 plní dlužnice oddlužení jen na 12,41% vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a s tím spojenému zmenšenému p íjmu a vzhledem k tomu, že pan Jordán, jenž se zavázal p ispívat jí každý mČsíc darem ve výši 2.000,-K, toto neiní. KromČ toho došlo soudu dne 2.1.2013 podání Dagmar Rybová, jež mu sdČlila, že dlužnice dluží Františku Pulcovi 6.200,-K s úroky z prodlení a náklady ízení ve výši 7.800,-K, p iemž k vymožení této pohledávky byla dne 19.11.2012 Okresním soudem v Tábo e na ízena exekuce. Dluh podle ní vznikl již v roce 2009 a dlužnice jej neuvedla v insolvenním návrhu. Po zahájení ízení vznikl navíc dlužnici dluh v i Dagmar Rybové, která jí p jila finanní hotovost, kterou dlužnice nevrátila, proto proti ní vydal Okresní soud v Tábo e dne 28.6.2012 platební rozkaz, k jehož vykonání byla dne 23.11.2012 týmž soudem na ízena exekuce.

Na jednání konaném dne 4.3.2013 dlužnice uvedla, že u ní došlo ke zmČnČ pomČr , když dne 24.1.2013 dostala ve zkušební dobČ výpovČć z pracovního pomČru u M Restaurant Tábor, s.r.o. a od 1.2.2013 nastoupila jako obsluha erpací stanice u M. Koupala v Tábo e s platem 10.000,-K hrubého mČsínČ s tím, že se po uplynutí zkušební doby její plat zvýší. K podání Dagmar Rybové dlužnice uvedla, že si od Františka Puce vyp jila peníze p ed zahájením insolvenního ízení a v insolvenním návrhu ho neuvedla, protože si na nČj nevzpomnČla, od Dagmar Rybové si vyp jila peníze po zahájení ízení, na p esné datum si však nevzpomíná. Správce uvedl, že k datu 28.2.2013 plní dlužnice splátkový kalendá je na 8,75 %, p iemž na splátkách a nárocích správce dluží již 40.000,-K. V této souvislosti dlužnice uvedla, že se pokusí najít si zamČstnání a její syn si najde brigádu.

Soud zd raznil, že dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení splátkovým kalendá em, když jej plní tak, že by po pČti letech mohlo být uhrazeno pouze 8,75% pohledávek nezajištČných pohledávek. Její tvrzení, že si najde ještČ další zamČstnání a že si brigádu najde i její syn, oznail soud za nevČrohodná, p iemž zd raznil, že p es zhoršení svého zdravotního stavu mohla dlužnice aktivnČ hledat další zamČstnání již d íve. S p ihlédnutím k této skutenosti i k tomu, že po schválení plánu oddlužení vznikl dlužnici penČžitý závazek v i Dagmar Rybové, rozhodl insolvenní soud podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) a c) insolvenního zákona o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil ve výrocích o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. V odvolání uvedla, že splátky cca 1 rok ádnČ plnila. V d sledku zhoršení zdravotního stavu však byla nucena ukonit pracovní pomČr, poté byla nČkolik mČsíc doma a z invalidního d chodu ve výši 7.051,-K nemohla splátkový kalendá plnit. Tvrdila, že nastoupila do pracovního pomČru u Karla Zemana, operátorského spojovatele, kde její istý mČsíní p íjem iní 7.200,-K.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k tČmto závČr m:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenního zákona zruší insolvenní soud schválené oddlužení a souasnČ rozhodne o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného zp sobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou ást splátkového kalendá e nebude možné splnit (písm. b), nebo v d sledku zavinČného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení penČžitý závazek po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona m že insolvenní soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vČdomí splnČní oddlužení. Uiní tak po jednání, ke kterému p edvolá dlužníka, insolvenního správce, vČ itelský výbor a vČ itele , který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) m že insolvenní soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením .j. KSCB 27 INS 13839/2010-B-6 ze dne 23.5.2011 schválil insolvenní soud oddlužení dlužnice splátkovým kalendá em. Dle informací poskytnutých správcem insolvenního soudu a následnČ doplnČných p ílohou podání ze dne 8.10.2013, jímž správce omluvil svou neúast na jednání odvolacího soudu na ízeného na den 18.10.2013, uhradila dlužnice po schválení oddlužení do zá í 2013, tj. za období 27 mČsíc plnČní splátkového kalendá e, na uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel v celkové výši 561.595,-K pouze 17.883,-K (v pr bČhu roku 2013 na nČ p ipadlo z této ástky dokonce pouze 3.760,-K), což p edstavuje toliko 3,18 % pohledávek nezajištČných vČ itel . Vzhledem k této skutenosti a s p ihlédnutím k tomu, že dlužnice niím nedoložila, že by dosahovala p íjm tvrzených v odvolání (dlužno p itom poznamenat, že se nezúastnila jednání u odvolacího soudu a že zdravotním stavem opakovanČ omlouvala svou neúast na jednáních na ízených odvolacím soudem), dospČl odvolací soud k závČru, že zjevnČ nebude schopna splnit podstatnou ást splátkového kalendá e.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu v bodech I. a II. výroku jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích.

V Praze dne 18. íjna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva