2 VSPH 1312/2015-B-330
KSPL 20 INS 31321/2012 2 VSPH 1312/2015-B-330

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Davida Kormanika, bytem nám. 28.října 1438/6, Kraslice, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 31321/2012-B-204 ze dne 11. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 31321/2012-B-204 ze dne 11. června 2015 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 31321/2012-B-204 ze dne 11.6.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Davida Kormanika (dále jen dlužník) vzal na vědomí, že předmět zajištění (pozemku parc. č. 1121/1 o celkové výměře 374 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 971, způsob využití bydlení, a pozemku parc. č. 1121/2 o celkové výměře 21 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če., způsob využití garáž, zapsaných na LV č. 1172 pro k.ú. a obec Kraslice u Katastrálního úřadu po Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov (dále jen nemovitosti) byl ve veřejné dražbě zpeněžen za 995.000,-Kč (bod I. výroku), rozhodl, že se z výtěžku zpeněžení přednostně uspokojí pohledávky za podstatou vztahující se k předmětu zajištění, a to náklady spojené se zpeněžením (odměna dražebníka za opakované dražby a odměna znalce) ve výši 107.496,-Kč, náklady spojené se správou nemovitostí (pojištění, cestovné) ve výši 12.305,-Kč a odměna insolvenčního správce Ing. Radomíra Válka (dále jen správce) z částky určené pro zajištěné věřitele ve výši 95.636,-Kč (bod II. výroku), a vyslovil souhlas s tím, aby správce vydal zajištěnému věřiteli CENTAQUIS LIMITED ve výši 4.090.248,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu podáním ze dne 9.2.2015 (č.d. B-121) správce oznámil, že postupem dle ust. § 293 insolvenčního zákona byly nemovitosti zpeněženy a požádal ho o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli podle ust. § 298 odst. 2 téhož zákona. Soud citoval ust. § 298 odst. 1, 2 a 4 téhož zákona a konstatoval, že nemovitostmi byla zajištěna toliko pohledávka zajištěného věřitele ve výši 2.355.233,17 Kč a že mu na její uspokojení náleží částka uvedená v bodě III. výroku s tím, že se neuspokojená část jeho pohledávky zařazuje mezi pohledávky nezajištěné. Dále uvedl, že návrh správce byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku, do 7 dnů od jeho zveřejnění proti němu nikdo nepodal námitky a správce provede výplatu částek dle bodů II. a III. výroku bez zbytečného odkladu po právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a-byť to v odvolání výslovně neuvedl-je z odvolání zřejmé, že jím požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. S poukazem na ust. § 293 odst. 1 poslední věty insolvenčního zákona, podle něhož může insolvenční správce odmítnout pokyny zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji, totiž namítal, že nemovitosti bylo možné zpeněžit výhodněji, neboť Bemasam, s.r.o. za ně v listopadu 2014 nabízela 1.300.000,-Kč-1.400.000,-Kč obdobně jako dříve Adam Demeter a Pelko REAL, a.s. Dále dlužník poukazoval na to, že dne 11.2.2015 podal proti návrhu správce na udělení souhlasu soudu s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli námitky, v nichž argumentoval jednak tím, že by se v případě prodeje nemovitostí zájemci Bemasam, s.r.o. dostalo vyššího uspokojení než z výtěžku zpeněžení dosaženého v dražbě, jednak tím, že skutečná hodnota nemovitostí-oproti závěrům posudku zpracovaného znalcem vybraným správcem-činí 3.800.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 298 insolvenčního zákona mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odstavec 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle ust. § 157 odst. 1 téhož zákona uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odstavec 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle ust. § 230 odst. 3 téhož zákona nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odstavec 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odstavec 7).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 10.2.2015 (č.d. B-121) zveřejnil soud prvního stupně v insolvenčním rejstříku návrh správce na vyslovení souhlasu soudu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěnému věřiteli. V návrhu uvedl, že opakovanou dražbou, již podle smlouvy uzavřené dne 18.9.2014, s jejímž uzavřením souhlasil zajištěný věřitel, provedla Auction Gallery, s.r.o., došlo dne

27.10.2014 ke zpeněžení nemovitostí s tím, že dne 8.12.2014 vydal dražebník potvrzení o nabytí vlastnictví v dražbě dobrovolné a dne 19.1.2015 povolil Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov vklad vlastnického práva s právními účinky ke dni 17.12.2014. Podle protokolu o výtěžku dražby ze dne 12.12.2014 činila cena dosažená v dražbě 995.000,-Kč.

Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník zaslal již dne 10.2.2015 Krajskému soudu v Plzni podání z téhož dne shodně označená jako Žádost ke Krajskému soudu v Plzni o vydání předběžného opatření-V žádosti o zamítnutí aktuálního Návrhu na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (jednalo se o dvě podání, jež se odlišovala pouze tím, že ve druhém z nich označil dlužník zajištěného věřitele názvem a toto podání zaslal soudu opakovaně), jež soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 11.2.2015 pod č.d. B-123, B-124 a B-125. Byť podání nejsou označena jako námitky a-jak výslovně uvedl v odůvodnění napadeného usnesení-soud prvního stupně vycházel z toho, že dlužník ani žádný z věřitelů námitky proti návrhu správce nepodal, je z jejich obsahu zřejmé, že jimi dlužník vyjádřil výhrady k návrhu správce na vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěnému věřiteli postavené zejména na tvrzení, že správce měl podle ust. § 293 odst. 1 insolvenčního zákona odmítnout pokyny zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitostí veřejnou dražbou, v níž dosáhl pouze výtěžku 995.000,-Kč, a měl je zpeněžit prodejem mimo dražbu zájemci Bemasam, s.r.o., jenž za ně nabízel částku 1.300.000,-Kč-1.400.000,-Kč. V rozporu s ust. § 298 odst. 3 insolvenčního zákona soud prvního stupně jednání k projednání včas podaných námitek dlužníka nenařídil a neprojednal je ani na schůzi věřitelů, jež se uskutečnila dne 19.2.2015 za účasti dlužníka, správce a zajištěného věřitele, na níž dle protokolu o jednání (č.d. B-133) provedl výslech dlužníka a vyzval ho k prohlášení o majetku.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu proto napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude v prvé řadě třeba projednat námitky dlužníka proti návrhu správce na vyslovení souhlasu soudu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěnému věřiteli.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18. srpna 2015 JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová