2 VSPH 1312/2011-A-16
MSPH 95 INS 16769/2011 2 VSPH 1312/2011-A-16

USNES EN Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Venduly Strnadové, bytem Křižíkova 489/66, Praha 8, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 16769/2011-A-7 ze dne 19.září 2011

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Od ůvo d ně n í:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 16769/2011-A-7 ze dne 19.9.2011 odmítl insolvenční návrh Venduly Strnadové (dále jen dlužnice) spojený s návrhem na povolení oddlužení a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 19.9.2011 doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Pod položkou č. 6 návrhu, jež by měla obsahovat popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek či hrozící úpadek, dlužnice uvedla, že v současné době má 6 peněžitých závazků, není schopna je řádně a pravidelně splácet a 4 z nich jsou po lhůtě splatnosti. Žádné konkrétní skutečnosti, které by osvědčovaly její úpadek, neuvedla a v rozporu s ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona je nevylíčila. Soud proto odmítl insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala.

Protože podáním ze dne 1.11.2011 doručeným soudu prvního stupně dne 3.11.2011 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Eva Brožová