2 VSPH 1307/2012-A-44
KSUL 44 INS 12496/2012 2 VSPH 1307/2012-A-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka VLK cont, s.r.o., sídlem Chvalín 25, pošta Nové Dvory, zast. advokátem JUDr. Michalem Vejlupkem, sídlem Pařížská 6, Ústí nad Labem, zahájené na návrh a) Otčenášek, s.r.o., sídlem V. Opatrného 972, Týniště nad Orlicí, zast. advokátem JUDr. Kamilem Podroužkem, sídlem Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, a b) FB Trading, s.r.o., sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Lubošem Kunou, sídlem Táborská 29, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 12496/2012-A-29 ze dne 3.září 2012

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 12496/2012-A-29 ze dne 3.9.2012 rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku VLK cont, s.r.o. (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Aleše Klaudy (bod II. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body IV. a VI. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (bod V. výroku), na den 18.10.2012 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (bod VII. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod VIII. výroku), určil, že v rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce, započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak (body IX. a X. výroku), rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XI. výroku), a navrhovatelům uložil, aby do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod XII. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, a to pouze proti bodu I. výroku, a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním, jež bylo odvolacímu soudu doručeno dne 22.10.2012, vzal dlužník odvolání zpět a navrhl, aby odvolací řízení bylo zastaveno, odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová