2 VSPH 1300/2013-A-23
KSPL 29 INS 29745/2012 2 VSPH 1300/2013-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Zde ka Jonáše, bytem Otroín 141, pošta Toužim, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 29745/2012-A-18 ze dne 29. ervence 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 29745/2012-A-18 ze dne 29. ervence 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 29 INS 29745/2012-A-18 ze dne 29.7.2013 zastavil ízení o insolvenním návrhu, jímž se ZdenČk Jonáš (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. KSPL 29 INS 29745/2012-A-8 ze dne 12.2.2013 uložil dlužníkovi, aby do sedmi dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením .j. 2 VSPH 614/2013-A-15 ze dne 1.7.2013 uvedené usnesení potvrdil. Usnesení odvolacího soudu bylo dlužníkovi dorueno dne 11.7.2013. Protože dlužník ve stanovené lh tČ zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupnČ podle ust. § 108 odst. 3 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník vas odvolal. V odvolání uvedl žádáme soud o prominutí a další as kdy soudu posíláme odhad nemovitosti a zálohy na náklady insolvenního ízení .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

V daném p ípadČ odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenní soud uložil dlužníkovi usnesením .j. KSPL 29 INS 29745/2012-A-8 ze dne 12.2.2013, aby do sedmi dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. SouasnČ ho pouil o následku v p ípadČ nesplnČní povinnosti zaplatit zálohu spoívajícím v možnosti soudu zastavit ízení. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu .j. 2 VSPH 614/2013-A-15 ze dne 1.7.2013, které bylo dlužníkovi dorueno dne 11.7.2013. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lh tČ nesplnil, nelze soudu prvního stupnČ, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenního zákona a rozhodl o zastavení insolvenního ízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezmČnila ani v pr bČhu odvolacího ízení (žádný doklad o zaplacení zálohy dlužník odvolacímu soudu nep edložil), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního ádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 29. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková