2 VSPH 1299/2013-A-23
KSPL 29 INS 29748/2012 2 VSPH 1299/2013-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Zde ky Jonášové, bytem Otroín 141, pošta Toužim, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 29748/2012-A-18 ze dne 29. ervence 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 29748/2012-A-18 ze dne 29.ervence 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 29 INS 29748/2012-A-18 ze dne 29.7.2013 zastavil ízení o insolvenním návrhu, jímž se Zde ka Jonášová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. KSPL 29 INS 29748/2012-A-8 ze dne 12.2.2013 uložil dlužnici, aby do sedmi dn od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. K odvolání dlužnice odvolací soud usnesením .j. 2 VSPH 612/2013-A-15 ze dne 1.7.2013 uvedené usnesení potvrdil. Usnesení odvolacího soudu bylo dlužnici dorueno dne 11.7.2013. Lh ta pro zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení marnČ uplynula dne 18.7.2013. Protože dlužnice ve stanovené lh tČ zálohu nezaplatila, postupoval soud prvního stupnČ podle ust. § 108 odst. 3 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice vas odvolala. V odvolání uvedla žádáme soud o prominutí a další as kdy soudu posíláme odhad nemovitosti a zálohy na náklady insolvenního ízení .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky

50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

V daném p ípadČ odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenní soud uložil dlužnici usnesením .j. KSPL 29 INS 29748/2012-A-8 ze dne 12.2.2013, aby do sedmi dn od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. SouasnČ ji pouil o následku v p ípadČ nesplnČní povinnosti zaplatit zálohu spoívajícím v možnosti soudu zastavit ízení. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu .j. 2 VSPH 612/2013-A-15 ze dne 1.7.2013, které bylo dlužnici dorueno dne 11.7.2013. Protože povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužnice ve stanovené lh tČ nesplnila, nelze soudu prvního stupnČ, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenního zákona a rozhodl o zastavení insolvenního ízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezmČnila ani v pr bČhu odvolacího ízení (žádný doklad o zaplacení zálohy dlužnice odvolacímu soudu nep edložila), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního ádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 29. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková