2 VSPH 1298/2012-B-31
KSCB 28 INS 6423/2010 2 VSPH 1298/2012-B-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Karla Slováčka, bytem Zhoř 3, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-B-25 ze dne 29. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-B-25 ze dne 29. srpna 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-B-25 ze dne 29.8.2012 zrušil oddlužení Karla Slováčka (dále jen dlužník) povolené usnesením č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-A-11 ze dne 29.9.2010 a schválené usnesením č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-B-5 ze dne 25.11.2010 plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný a jeho účinky nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku (body II. až IV. výroku), a insolvenčnímu správci JUDr. Jiřímu Švihlovi (dále jen správce) uložil, aby mu do 20 dnů od doručení usnesení předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 16.11.2010 byly přezkoumány pohledávky 10 věřitelů v celkové výši 439.486,79 Kč a následně stanoven způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že termín úhrady první splátky byl stanoven na den 31.12.2010. Podáním ze dne 15.7.2011 sdělil správce soudu, že z důvodu rozvání pracovního poměru neuhradil dlužník splátku za červen 2011, byl evidován u Úřadu práce v Písku a byla mu vyplacena podpora v nezaměstnanosti, z níž byla provedena srážka. Dle zprávy správce ze dne 11.11.2011 byl dlužník v období od července do září 2011 nadále evidován u Úřadu práce v Písku, nepobíral však již podporu v nezaměstnanosti a aktivně si hledal nové zaměstnání, dle zprávy správce ze dne 20.12.2011 nesplnil dlužník splátkový kalendář v měsících srpnu, říjnu a listopadu 2011, ale dne 11.11.2011 uzavřel dohodu o provedení práce se Zemědělským družstvem Přeštice. Podáním ze dne 4.7.2012 správce soudu sdělil, že dlužník neplní splátkový kalendář a od března 2012 se s ním nelze spojit telefonicky ani elektronickou poštou. Reagoval pouze na doporučený dopis ze dne 3.5.2012 sdělením ze dne 23.5.2012 zaslaným e-mailem, že si intenzivně hledá zaměstnání a je evidován na Úřadu práce v Milevsku. K dotazu správce mu však Úřad práce v Milevsku sdělil, že od 7.6.2012 na vlastní žádost není u něj dlužník evidován jako uchazeč o zaměstnání. Správce proto kontaktoval dlužníka e-mailem, aby se k situaci vyjádřil, ale žádnou zprávu od něj neobdržel. Od podání předchozí zprávy neuhradil dlužník na splátkový kalendář nic a celkem zaplatil dosud 30.247,-Kč, což představuje cca 23,78 % plnění dle splátkového kalendáře.

Na den 14.8.2012 nařídil soud jednání, na němž měl dlužník vysvětlit svou situaci a navrhnout další řešení, na jednání se však nedostavil (dle soudu nepřebírá poštu). Správce s poukazem na to, že dlužník je již více než rok bez stálého příjmu, nekomunikuje s ním a od listopadu 2011 nehradí měsíční splátky, navrhl, aby bylo schválené oddlužení zrušeno, neboť zde není předpoklad, že během 5 let zaplatí 30 % nezajištěných závazků.

Z těchto skutečností soud dovodil, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu zajištění ve smyslu ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, a podle téhož ustanovení rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že vzhledem ke splnění podmínek ust. § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona bude konkurs projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal, přičemž z jeho odvolání plyne požadavek, aby mu odvolací soud umožnil realizovat schválené oddlužení. V odvolání tvrdil, že neuhrazené splátky v rozsahu 30.247,-Kč za něj uhradí Miroslav Mikuš. K odvolání připojil čestné prohlášení opatřené podpisem ověřeným Městským úřadem v Sedlčanech, v němž Miroslav Mikuš, trvale bytem Komenského 1642, Púchov, přechodně Olbramovice 45, pošta Votice, dne 12.9.2012 prohlásil, že do 7.11.2012 uhradí za dlužníka dlužnou částku 30.247,-Kč uvedenou v napadeném usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 6423/2010-B-5 ze dne 25.11.2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem a dle sdělení správce uhradil dlužník celkem 41.735,-Kč, z toho 33.095,-Kč na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a 8.640,-Kč na úhradu nároků správce (tyto údaje upřesnil správce po vydání napadeného usnesení podáním ze dne 12.9.2012), přičemž v květnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci 2011 a v roce 2012 neuhradil nic. Vzhledem k tomu, že dlužník neplní splátky dle splátkového kalendáře více než rok a pravidelně, resp. po dobu pěti měsíců je neplnil ani v roce 2011, nelze dle názoru insolvenčního soudu očekávat splnění podstatné části splátkového kalendáře. Tato zjištění a závěry dlužník v odvolání ničím nezpochybnil, dokonce ani netvrdil, že by byl schopen pokračovat v plnění splátkového kalendáře, a omezil se toliko na tvrzení, že za něj uhradí dlužné splátky Miroslav Mikuš, který tak dle obsahu spisu ale neučinil. Pokud tedy insolvenční soud na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře, přičemž změně tohoto dlouhodobě existujícího stavu nic nenasvědčuje, má odvolací soud zato, že jeho závěr je správný.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení v bodě I. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 23.ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva