2 VSPH 1296/2014-B-13
KSPL 56 INS 30584/2013 2 VSPH 1296/2014-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Čemíny 65, pošta Město Touškov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 30584/2013-B-6 ze dne 22. ledna 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v bodě I. výroku v záhlaví označeného usnesení schválil oddlužení Františka anonymizovano (dále jen dlužník) splátkovým kalendářem, v bodě II. výroku kromě jiného uložil dlužníkovi, aby po dobu 5 let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, platil postupem podle tohoto usnesení prostřednictvím insolvenčního správce ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky maximálně však v měsíční výši 5.500,-Kč vyplatí insolvenční správce zálohu na svoji odměnu a hotové výdaje, dále pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň jim postavené, a po úplném uspokojení těchto pohledávek rozvrhne zůstatek nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek v poměru stanoveném v tomto bodě výroku, v bodě III. výroku přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a v bodě IV. výroku přikázal plátcům všech příjmů dlužníka, aby prováděli stanovené měsíční srážky podle platných právních předpisů a vypláceli je insolvenčnímu správci. V dalších bodech výroku uložil insolvenčnímu správci a věřitelům další povinnosti související s realizací splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podal dlužník včasné blanketní odvolání, jež slíbil odůvodnit ve lhůtě 30 pracovních dnů.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), soud prvního stupně ho usnesením č.j. KSPL 56 INS 30584/2013-B-9 ze dne 29.4.2014 (dále jen Výzva) vyzval, aby do 10 dnů od doručení Výzvy doplnil odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil ho o tom, že v případě neodstranění vytčených nedostatků bude odvolání odmítnuto. Dlužník ovšem na Výzvu, jež mu byla doručena dne 21.5.2014 (viz vedlejší dokument k č.d. B-9), nereagoval.

Podle ust. § 205 odst. 1 OSŘ, jež se dle ust. § 7 insolvenčního zákona přiměřeně použije i v insolvenčním řízení, musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Z ust. § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, mezi které náleží rovněž usnesení o schválení oddlužení (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSBR 27 INS 3089/2009-B ze dne 20.1.2011 uveřejněné pod č. 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (ust. § 43 a § 209) žádné odvolací důvody.

Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel.

Jelikož dlužník vytčené nedostatky odvolání neodstranil, nezbylo odvolacímu soudu než jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 OSŘ za použití ust. § 211 téhož zákona odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. srpna 2014

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková