2 VSPH 1289/2013-A-27
KSPL 52 INS 6528/2013 2 VSPH 1289/2013-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Michala Píška, bytem Hošťka 92, pošta Přimda, zast. advokátkou Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, sídlem nám. Republiky 28, Plzeň, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 6528/2013-A-15 ze dne 12.července 2013

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 6528/2013-A-15 ze dne 12.července 2013 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání dlužníka Michala Píška proti usnesení téhož soudu č.j. KSPL 52 INS 6528/2013-A-11 ze dne 5.6.2013, jímž insolvenční soud vyhověl návrhu Hypoteční banky, a.s. (dále jen Banka) a rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek (dále též jen Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu).

V odůvodnění usnesení soud především uvedl, že Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu doručil dlužníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 7.6.2013, takže lhůta k podání odvolání marně uplynula dnem 25.6.2013. Z toho, že dlužník podal u soudu odvolání dne 25.6.2013, dovodil, že odvolání bylo opožděné. Soud prvního stupně proto postupoval podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že v situaci, kdy je v odůvodnění napadeného usnesení uvedeno, že zásilku obsahující Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu převzal dne 7.6.2013, lhůta k podání odvolání uplynula dne 25.6.2013 a téhož dne bylo odvolání podáno soudu, nelze dovodit, že by odvolání bylo opožděné. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 138 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) doručí insolvenční soud rozhodnutí o úpadku zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení; dlužníku a insolvenčnímu správci se toto rozhodnutí doručuje do vlastních rukou. Podle ust. § 74 odst. 2 IZ je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ust. § 204 odst. 1 a 2 OSŘ se podává odvolání do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení. Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení. Podle ust. § 83 IZ není prominutí zmeškání lhůty přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu bylo prostřednictvím pošty doručeno do vlastních rukou dlužníka na adrese jeho bydliště dne 7.6.2013 (viz vedlejší dokument k č.d. A-11). Odvolání byl dlužník dle výše citovaného ust. § 204 odst. 1 OSŘ oprávněn podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, o čemž byl soudem prvního stupně v Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu řádně poučen. S ohledem na to, že konec 15denní lhůty připadl na sobotu dne 22.6.2013, posledním dnem lhůty k podání odvolání byl dle ust. § 57 odst. 2 OSŘ nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí dne 24.6.2013. Nejpozději tento den musel dlužník podat odvolání u soudu nebo je odevzdat orgánu, který má povinnost je doručit. Protože je však, což dlužník v odvolání nijak nezpochybnil, podal soudu až dne 25.6.2013 (viz záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Plzni na č.d. A-14), je zřejmé, že odvolání proti Rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu podal vskutku opožděně.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně rozhodl věcně správně, když opožděně podané odvolání odmítl, byť-a potud je třeba dát dlužníkovi za pravdu-v odůvodnění napadeného usnesení nesprávně uvedl, že lhůta k podání odvolání uplynula (až) dne 25.6.2013. Proto postupoval podle ust. § 219 OSŘ a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení před soudem prvního stupně a tohoto odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 OSŘ, neboť dlužník s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a Bance podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.srpna 2013 JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová