2 VSPH 1280/2013-A-12
KSCB 26 INS 20323/2013 2 VSPH 1280/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Jana Tříletého, bytem Máchova 443, Dačice, adresa pro doručování: Bratrská 175, Dačice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 20323/2013-A-6 ze dne 30. července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 20323/2013-A-6 ze dne 30. července 2013 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením zamítl insolvenční návrh, jímž se Jan Tříletý (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník v kolonce 06 formuláře návrhu ze dne 22.7.2013 konkretizoval své věřitele, řádně je označil, vyčíslil dlužné částky, uvedl datum jejich poslední uskutečněné úhrady, u závazků vůči Mgr. Sylvii Ferdanové a GE Money Bank, a.s. uvedl datum splatnosti (31.7.2013 a 2.6.2013) a u ostatních závazků uvedl, že jsou splátky po splatnosti po dobu dvou až čtyř měsíců. K návrhu připojil dle soudu seznam svých závazků, jenž obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Cituje ust. § 3 odst. 1 a 2, § 143 odst. 1 a § 132 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) soud konstatoval, že dlužník uvedl datum splatnosti toliko u závazků vůči dvěma věřitelům a u ostatních uvedl pouze data jejich poslední úhrady, což je dle jeho názoru údaj, který se vztahuje na dlužníkovu platební neschopnost . S ohledem na jediná uvedená data splatnosti (2.6.2013 u závazku vůči GE Money Bank, a.s. a 31.7.2013 u závazku vůči Mgr. Sylvii Ferdanové) měl za nepochybné , že návrh byl podán předčasně, neboť dlužník neosvědčil jednu ze základních podmínek úpadku uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) IZ, a to, že má peněžité závazky (alespoň dva vůči alespoň dvěma věřitelům) alespoň 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť splatnost jednoho z dlužníkem uvedených závazků vůči Mgr. Sylvii Ferdanové ještě vůbec nenastala , přičemž o datu splatnosti ostatních závazků se dlužník nezmínil . Proto insolvenční návrh podle ust. § 143 odst. 1 IZ zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání brojil proti závěrům soudu prvého stupně ohledně splatnosti závazků a argumentoval tím, že se u závazku vůči Mgr. Sylvii Ferdanové jedná o dlužné nájemné, jež je splatné každý měsíc, přičemž v celkovém vyčíslení tohoto závazku bylo započteno i dlužné nájemné za rok 2012 a za období od ledna do července 2013; nájemné za červenec 2013 bylo započítáno do dlužné částky proto, že dlužník již věděl, že mu finanční situace nedovolí je uhradit. Dále vysvětlil, že u závazku vůči GE Money Bank, a.s. (na běžném účtu č. 0157447660/0600) je v návrhu uvedené datum datem vypovězení smlouvy jako následek nesplácení závazku, v důsledku čehož se stal ke dni 2.6.2013 splatným (sesplatněným) celý závazek. Poukázal přitom na to, že tyto skutečnosti jsou patrné z dokumentace připojené k insolvenčnímu návrhu. Se závěrem soudu, že návrh byl podán předčasně, vyslovil nesouhlas a zdůraznil, že zbývající závazky jsou po lhůtě splatnosti 2 až 4 měsíce. K odvolání připojil seznam svých závazků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost), podle ust. § 3 odst. 2 téhož zákona se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle ust. § 3 odst. 3 téhož zákona je dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Podle ust. § 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Podle ust. § 143 odst. 1 téhož zákona zamítne insolvenční soud insolvenční návrh, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku.

Odvolací soud je se soudem prvého stupně zajedno v tom, že dlužník v insolvenčním návrhu řádně vylíčil okolnosti svého úpadku a připojil k němu též seznam závazků, jenž obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. Závěr, dle něhož z návrhu a jeho příloh nelze dovodit existenci alespoň dvou věřitelů dlužníka s pohledávkami splatnými déle než 30 dnů, však již odvolací soud nesdílí. Z vylíčení okolností úpadku v kolonce 06 návrhu totiž vyplývá, že výše splátek, k jejichž úhradě se dlužník zavázal, činí 9.180,-Kč měsíčně a že dlužník má další již sesplatněné závazky ve výši 129.543,-Kč; z příjmu ve výši 19.197,-Kč měsíčně přitom není dle svých tvrzení schopen tyto závazky plnit. Z údajů obsažených v kolonce 06 návrhu a v seznamu závazků se rovněž podává, že dlužník má (tam specifikované) závazky hrazené věřitelům formou měsíčních splátek, přičemž je v prodlení se splátkou vůči CCS FINANCE CZ, s.r.o od 15.6.2013, se splátkami dvou závazků vůči GE Money Bank, a.s. od 15.4.2013 a se splátkami dvou závazků vůči Home Credit, a.s. od 15.6.2013 (dlužník výslovně uvádí, že splátky

předepsané k daným datům již neuhradil). Vedle toho má závazek vůči GE Money Bank, a.s. ve výši 21.905,-Kč splatný dne 2.6.2013 a závazek vůči Mgr. Sylvii Ferdanové ve výši 56.000,-Kč z titulu dlužného nájmu, u něhož uvedl jako datum splatnosti 31.7.2013; z listiny označené Výpověď z podnájmu družstevního bytu... ze dne 25.5.2013, jež byla připojena k insolvenčnímu návrhu, přitom vyplývá, že věřitelkou byla dlužníku dána výpověď z důvodu neplacení (měsíčně splatného) nájemného a že dlužná částka 56.000,-Kč-vyčíslená ke konci výpovědní doby, tj. k 31.7.2013-je tvořena dlužným nájemným již za červen, říjen, listopad a prosinec roku 2012 a za další měsíce roku 2013. Z těchto údajů tak lze dle názoru odvolacího soudu jednoznačně dovodit, že dlužník má závazky vůči více věřitelům, jež byly ke dni podání návrhu (22.7.2013) i ke dni vydání napadeného rozhodnutí (30.7.2013) splatné po dobu delší 30 dnů, resp. u závazků vůči GE Money Bank, a.s. a Mgr. Sylvii Ferdanové dokonce po dobu delší 3 měsíců.

Závěr, k němuž dospěl soud prvého stupně, totiž že nejsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, a insolvenční návrh dlužníka je proto třeba zamítnout dle ust. § 143 IZ, tedy nebyl správný.

Pro úplnost považoval odvolací soud za potřebné doplnit, že pokud měl (nesprávně) soud prvého stupně zato, že dlužník v návrhu nevylíčil rozhodující skutečnosti, z nichž by bylo možno logicky dovodit závěr o jeho úpadku (tedy že absentovala tvrzení o existenci více jeho věřitelů s pohledávkami splatnými po dobu delší než 30 dnů), měl postupovat dle ust. § 128 odst. 1 IZ a návrh odmítnout. Posuzoval-li však návrh po věcné stránce, byl povinen přihlédnout i k obsahu listin, jež dlužník k osvědčení svého úpadku k návrhu připojil (včetně příloh, jejichž předložení zákon výslovně nepožaduje). Závěrem je třeba podotknout, že v řízení, jehož účastníkem je toliko dlužník, nemá rozhodnutí o nákladech řízení opodstatnění.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 4. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Vaněčková