2 VSPH 1276/2012-A-17
KSPL 54 INS 14576/2012 2 VSPH 1276/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Martiny Turkové, bytem Pohoří 13, pošta Plánice, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14576/2012-A-9 ze dne 24.července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14576/2012-A-9 ze dne 24.července 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 14576/2012-A-9 ze dne 24.7.2012 uložil Martině Turkové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 15.6.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit finanční prostředky tak, aby byla umožněna činnost insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, zejména při zjišťování rozsahu majetku podstaty, případně při jeho zpeněžování. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh zjistil, že dlužnice má splatné závazky vůči čtyřem věřitelům v celkové výši 35.054,-Kč, má jednu vyživovací povinnost a jejím jediným příjmem je mzda od zaměstnavatele ve výši 8.500,-Kč. Výši zálohy určil s přihlédnutím k dosud zjištěným majetkovým poměrům dlužnice, z nichž není zřejmé, zda, popřípadě jaký bude reálný výnos zpeněžení majetkové podstaty a zda postačí k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zrušil, resp. změnil tak, že jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuloží. V odvolání uvedla, že soud při stanovení zálohy nevzal v potaz finanční dotaci od rodinného příslušníka navzdory tomu, že tuto informaci uvedla již v návrhu. Předpokládá, že její mzda bude navýšena a bude mít dostatek prostředků na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči třem věřitelům má splatné závazky v celkové výši přesahující 35 tisíc Kč, vlastní běžné vybavení domácnosti a její měsíční příjem tvoří mzda ve výši 8.500,-Kč a blíže neurčený příspěvek od rodičů. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude řešen oddlužením nebo nepatrným konkurzem, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová