2 VSPH 1267/2013-A-12
KSPH 60 INS 19145/2013 2 VSPH 1267/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Hany Dáňové, bytem Smilkov 58, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19145/2013-A-7 ze dne 18. července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19145/2013-A-7 ze dne 18. července 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 19145/2013-A-7 ze dne 18.7.2013 uložil Haně Dáňové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 4.7.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.240,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Zmínil přitom, že se dlužnice domáhá povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Výši zálohy stanovil tak, aby byla pokryta odměna a náhrada výdajů insolvenčnímu správci alespoň za období 3 měsíců.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že jí ukládá povinnost zaplatit zálohu ve výši 2.000,-Kč. V odvolání argumentovala zejména tím, že výše nákladů insolvenčního správce po dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení bude zahrnovat zejména cestovné, poštovné a platby za telekomunikační služby, přičemž výše stanovené zálohy přijde dlužnici neúměrná.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky

50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči čtyřem věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 556 tisíc Kč, její movitý majetek tvoří vybavení domácnosti, nemovitý majetek nevlastní a její měsíční příjem činí cca 17 tisíc Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude zřejmě-ve shodě s tím, čeho se dlužnice domáhala-řešen oddlužením, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková